Offisielt frå statsrådet 20. mars 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om kommunereforma og nye oppgåver til større kommunar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. mars 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 71 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av
12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 70 L (2014-2015)
Endringer i introduksjonsloven
(behandling av personopplysninger)

Prop. 72 L (2014-2015)
Endringer i barnevernloven
(utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 14 (2014-2015)
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Prop. 69 L (2014-2015)
Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 68 S (2014-2015)
Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Meld. St. 15 (2014-2015)
Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014

Meld. St. 16 (2014-2015)
Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2015 til lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Lovvedtak 44 (2014-2015). Lov nr. 13

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mars 2015 til lov om endringer i studentsamskipnadsloven.
Lovvedtak 42 (2014-2015). Lov nr. 14
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften).

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrifter om vern for 9 skogområder i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften).
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen § 13-1 til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen gir ikke adgang til å fastsette avvik fra grunnleggende bestemmelser i forskriften.
(Sjå også pkt. 6 Andre saker).

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Rabat, Are-Jostein Norheim, utnevnes tillike til ambassadør i Nouakchott, Mauritania.

Ambassadør i Lisboa, Ove Thorsheim, utnevnes tillike til ambassadør i Bissau, Guinea-Bissau.

Justis- og beredskapsdepartementet
Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo utnevnes til førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiadvokat Trude Antonsen og konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert lagdommer Dag Arne Ruud utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Steinar Backe utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll utnevnes til tingrettsdommere med avdelingslederansvar ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Underdirektør Anne-Lise Junge Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Undertegning av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Det gis samtykke til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved lokalstyrevalget i 2015.
(Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av plan for utbygging og drift av Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen.