Offisielt frå statsrådet 22. november 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2013. Regjeringa vil mellom anne auke løyvinga til veg og jernbane med i alt 750 millionar kroner.

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. november 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 22 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet

Arbeidsdepartementet
Prop. 7 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

Prop. 23 L (2013-2014)
Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon)

Meld. St. 7 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013)
Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 8 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet
Prop. 24 S (2013-2014)
Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 11 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 10 (2013-2014)
Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) 

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet 
Prop. 9 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 10 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 12 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 13 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 15 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet
Prop. 16 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet 
Prop. 14 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 17 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet
Prop. 18 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 19 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet
Prop. 20 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 21 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 9. desember 2011 nr. 1223 om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling.

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

3. Styrer, utval

Kunnskapsdepartementet
Nedlegging av offentlig utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. august 2013 om finansiering av universiteter og høyskoler.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Pål Arne Davidsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for utenriksminister Børge Brende.

Spesialrådgiver Morten Høglund utnevnes til statssekretær for utenriksminister Børge Brende.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Banjul, Gambia.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Annika Elisabeth Johanna Lindstrøm utnevnes til tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Arne Langeland utnevnes til avdelingsleder/tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Anne Grete Larsen Hestnes, konstituert tingrettsdommer Karstein Rye og advokat Tomas Reimer Solvang utnevnes til tingrettsdommere ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fylkesnemndsleder Randi Egge og konstituert lagdommer Nina Sollie utnevnes til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Bjørn Oddmar Berg og lagdommer Sissel Finstad utnevnes til lagdommere ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert visepolitimester Knut Kolloen utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Per Christian Arnesen utnevnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Morten Miland Thomsen utnevnes til sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Erik Nord utnevnes til jordskifterettsleder ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Lars Kristoffer Lobben utnevnes til jordskiftedommer ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Harald Jølle konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Jordskifterettsleder Vidar Bergtun konstitueres som jordskifteoverrettsleder ved Gulating jordskifteoverrett i to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) og forordning (EU)
nr. 603/2013 (Eurodac-forordningen) ved endring av avtale 19. januar 2001 mellom Norge, Island og EF.

Olje- og energidepartementet
Statkraft Energi AS gis tillatelse til regulering av Lille Måsevatn, bygging av Lille Måsevatn pumpe og overføring av bekkeinntak til Adamselv kraftverk i Lebesby kommune i Finnmark.
(Pressemelding)

Norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på Island i henhold til Overenskomst mellom Norge og Island av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen.
(Pressemelding)