Offisielt frå statsrådet 24. mars 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny opplæringslov.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 24. mars 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 52 S (2022-2023)
Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 69 L (2022-2023)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Prop. 64 L (2022-2023)
Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 66 L (2022-2023)
Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)

Prop. 67 L (2022-2023)
Endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 58 L (2022-2023)
Endringer i sameloven (endringer i språkregler)

Relatert:

Prop. 60 L (2022-2023)
Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)

Relatert:

Prop. 61 L (2022-2023)
Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.)

Relatert:

Prop. 62 L (2022-2023)
Endringar i Finnmarksloven (endringer som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 57 L (2022-2023)
Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Relatert:

Meld. St. 13 (2022-2023)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

Relatert:

Prop. 68 L (2022-2023)
Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

Relatert:

Meld. St. 14 (2022-2023)
Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 63 L (2022-2023)
Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Prop. 65 L (2022-2023)
Endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skille for nettføretak)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 59 L (2022-2023)
Endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket)

Relatert:

2. Forskrifter

Utanriksdepartementet

Det fastsettes forskrift om sanksjoner i lys av situasjonen i Haiti.

3. Utnemningar mm.

Finansdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Vilde Beate Ronge til avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av assisterende politidirektør Håkon Skulstad for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Åremålsutnevning av advokat Karin Fløistad til leder for Konkurranseklagenemnda for en ny periode på seks år.

Relatert:

4. Klagesaker mm.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Solvind Prosjekt AS på Olje- og energidepartementets vedtak av 27. august 2021 om avslag på søknad om planendring, utsatt frist for idriftsettelse og godkjenning av MTA og detaljplan for Friestad vindkraftverk i Hå kommune tas ikke til følge.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Europarådets konvensjon om forfalskning av medisinske produkter og lignende lovbrudd som innebærer en trussel mot folkehelsen av 28. oktober 2011 (Medicrime-konvensjonen) undertegnes i samsvar med vedlegg til resolusjonen.

Olje- og energidepartementet

Sauland kraftverk AS gis samtykke til ekspropriasjon og bruk av allmannastevning i forbindelse med utbygging og drift av Sauland kraftverk i Hjartdal og Notodden kommuner.