Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2022

I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal greie ut behovet for screening av økonomisk aktivitet mot verksemder som ikkje er underlagt sikkerheitslova.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 28. oktober 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 7 L (2022-2023)
Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 8 L (2022-2023)
Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter og forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og- forskrifter for Svalbard og Jan Mayen.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften).

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 30. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Nærings- og fiskeridepartementet
Det fastsettes forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 26. november 2010 nr. 1475 om registrering som kjøper av fangst.

3. Styrer og utval

Nærings- og fiskeridepartementet
Det oppnevnes et utvalg som skal utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Leder:
Samfunnsøkonom Per Sanderud, Oslo

Medlemmer:
Professor Berte-Elen Reinertsen Konow, Bergen
Advokat Ørjan Nilsen, Tromsø
Stipendiat Charlotte Hafstad Widerberg, Oslo
Professor Kjell Inge Bjerga, Oslo
Forskningsleder Erik Swendgaard, Trondheim
Investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes, Malvik
Spesialrådgiver Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Direktør Kristin Hansen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Silje Gamstøbakk til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av politiinspektør Morten Sjustøl til visepolitimester i Agder politidistrikt for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av departementsråd Dag Thomas Gisholt til departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)