Offisielt frå statsrådet 3. februar 2023

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i folketrygdloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 3. februar 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 42 L (2022-2023)
Endringer i folketrygdloven (adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon)
(Nyheitssak)

2. Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Trude Vollheim som direktør for Arbeidstilsynet for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Emma Christine Jensen Stenseth til departementsråd i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet

Utnevning av seniorøkonom Stine Mari Godeseth til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Ronny Helmersen Kristoffersen til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef situasjons- og operasjonssenteret i Etterretningstjenesten. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Konstitusjon av førstelagmann Borghild Magni Elsheim som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 27. februar 2023 og med varighet til og med 30. juni 2023.

Utnevning av politiadvokat Rikhard Haugen Lyng til statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Hege Jordbakke til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Statssekretær Johan Vasara gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Seniorrådgiver Abel Cecilie Knibe Kroglund utnevnes som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 3. februar 2023 kl. 12.00.
(Nyheitssak)