Offisielt frå statsrådet 3. november 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i lov om registrering av regjeringsmedlemmars verv og økonomiske interesser.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 3. november 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 9 L (2023–2024)
Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024)

Barne- og familiedepartementet

Prop. 8 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet (tilleggsløyving til det statlege barnevernet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 11 L (2023-2024)
Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning)

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 12 L (2023 – 2024)
Endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere)

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Prop. 10 L (2023-2024)
Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 28. mai 1999 nr. 565 om dispasjører.
(se punkt 3 Delegasjon av myndigheit og punkt 5 Andre saker)

3. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 467 annet og femte ledd delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(se punkt 2 Forskrifter og punkt 5 Andre saker)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Thomas Høgseth Bruusgaard til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Beograd, Republikken Serbia, Kristin Melsom, tillike til ambassadør i Podgorica, Montenegro.

Utnevning av ambassadør i Beograd, Republikken Serbia, Kristin Melsom, tillike til ambassadør i Skopje, Republikken Nord-Makedonia.

Utnevning av ambassadør i Seoul, Republikken Korea, Anne Kari Hansen Ovind, tillike til ambassadør i Pyongyang, Den demokratiske folkerepublikk Korea.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Republikken Argentina, Halvor Sætre, tillike til ambassadør i Asunción, Republikken Paraguay.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Republikken Argentina, Halvor Sætre, tillike til ambassadør i La Paz, Den flernasjonale stat Bolivia.

Barne- og familiedepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Clara Cecilie Eide Hasselberg til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Gudmund Gjølstad som direktør for Sivil klareringsmyndighet for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Konstitusjon av lagdommer Jussi Erik Pedersen som leder ved Utmarksdomstolen for Finnmark. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Atle Torvund som nestleder ved Utmarksdomstolen for Finnmark. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av kommunalsjef Charles Hansen som medlem ved Utmarksdomstolen for Finnmark. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av underdirektør Ben-Sigvald Thomas Daniel Blatter Liknes til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Maria Varteressian utnevnes som statssekretær for utenriksminister Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer 3. november 2023 kl. 12.00.

Relatert:

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Myndigheten etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 462 tredje ledd legges til Justis- og beredskapsdepartementet.
(se punkt 2 Forskrifter og punkt 3 Delegasjon av myndigheit)