Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 7. desember 2012

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om god kvalitet og pasienttryggleik.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. desember 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 45 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 47 L (2012-2013)
Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv.

Finansdepartementet

Prop. 48 L (2012-2013)
Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)
(Pressemelding)

Prop. 44 S (2012-2013)
Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 49 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven

Meld. St. 10 (2012-2013)
God kvalitet – trygge tjenester
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 46 L (2012-2013)
Endringer i vergemålsloven mv.

Samferdselsdepartementet

Prop. 50 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør i Oppland
(Pressemelding)

Prop. 51 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya – Sjoa i Oppland
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2012 til lov om endringer i statsborgerloven.
Lovvedtak 5(2012-2013). Lov nr. 71
Loven del I trer i kraft 10. desember 2012.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering
Lovvedtak 6 (2012-2013). Lov nr. 72

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 7 (2012-2013). Lov nr. 73

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.
Lovvedtak 8 (2012-2013). Lov nr. 74

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Lovvedtak 9 (2012-2013). Lov nr. 75

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.
Lovvedtak 10 (2012-2013). Lov nr. 76

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Lovvedtak 11 (2012-2013). Lov nr. 77

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift.
Lovvedtak 12 (2012-2013). Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 44 om endringar i eigedomsskattelova.
Lovvedtak 13 (2012-2013). Lov nr. 79

Olje- og energidepartementet

Delt ikraftsetting av lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover. Lovens romertall I om endringer i energiloven §§ 9-1, 9-2, 9-3,
9-4, 9-5 og 9-6 trer i kraft 1. januar 2013.  

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy, gebyr og avgift mv.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15 om slumpfiskeordningen.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker 29. april 2005 nr. 367.
(Pressemeldinger)

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte 14. november 2008 nr. 1213.

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret §§ 14, 15 og 29 gjelder for Svalbard i det omfang og med de stedlige tilpasninger som Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter i forskrift.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 20. august 1976 nr. 3002 om fisket i den norske del av Grense-Jakobselv, Finnmark.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 20. august 1976 nr. 8 om fisket i den norske del av Pasvikelva.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Samferdselsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 13 nr. 4.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter forskrift 20. august 1976 nr. 3002 om fiske i den norske del av Grense-Jakobselv, Finnmark, og forskrifter 20. august 1976 nr. 8 om fiske i den norske del av Pasvikelva til Miljøverndepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Klage fra Båtservice Mandal AS over Utenriksdepartementets vedtak av 23. mars 2012 om å nekte utførsel av fartøyer til Iran tas ikke til følge.

Klage over Utenriksdepartementets vedtak av 25. mai 2012 med avslag på begjæring om innsyn i dokumenter i saken tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Roger Ingebrigtsen gis etter søknad avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Trond Giske.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Underdirektør Else Janne Berge Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sorenskriver Fredrik Meyer utnevnes til tingrettsdommer ved Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Matias Nissen-Meyer utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Daglig leder Lill Anita Grimstad beskikkes som leder for Klagenemnda for industrielle rettigheter med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Advokat Elisabeth Ohm beskikkes som nestleder for Klagenemnda for industrielle rettigheter med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvaret for stiftelsesområdet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet fra 1. januar 2013.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Noreg gjev melding om at dei forfatningsrettslege krava er oppfylte for at avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar kan bli bindande for Noreg.

Noreg gjev melding om at dei forfatningsrettslege krava er oppfylte for at avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel og om endring av forordning (EF) nr. 2023/2006 kan bli bindande for Noreg.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre kan bli bindende for Norge.

Endring av kongelig resolusjon 23. mars 2012 om Norges deltakelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 328/2011 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen med hensyn til statistikker over dødsårsaker.

 

 

Til toppen