Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 9. november 2012

I statsrådet i dag vart mellom anna NRKs søknad om forhåndsgodkjenning av ein ny trafikk- og ruteportal i eit samarbeid mellom NRK, Statens vegvesen, Trafikanten AS og Ruter AS, godkjent.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. november 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013)
Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet 2013)
(Pressemelding)

Prop. 19 L (2012-2013)
Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2012-2013)
Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2012-2013)
Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kulturdepartementet

Prop. 18 L (2012-2013)
Endringar i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret)

Prop. 20 L (2012-2013)
Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen)

Meld. St. 7 (2012-2013)
Arkiv
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 17 L (2012-2013)
Lov om det frie varebytte i EØS
(EØS-vareloven)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap.

3. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klagene fra henholdsvis Halvor Lognvik og Bjørn Ole Gleditsch over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 16. desember 2011 om dekning av utgifter etter oreigningslova § 15, tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Pensjonert statsadvokat Walter Wangberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2014.

Tingrettsdommer Arne Landmark konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2014.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre utnevnes til sorenskriver ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Rolf Selfors utnevnes til sorenskriver ved Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer/nestleder Unni Sandbukt utnevnes til sorenskriver ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Helge Johan Kaasbøll utnevnes til tingrettsdommer ved Namdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Per Kristian Riseng utnevnes til jordskifterettsleder ved Østfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Prosjektleder Morten Rosenkvist utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Anne-Lise Junge Jensen utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Kulturdepartementet

Godkjenning av Norsk rikskringkasting AS’ søknad om forhåndsgodkjenning av en ny trafikk- og ruteportal i et samarbeid mellom NRK, Statens vegvesen, Trafikanten AS og Ruter AS, jf. lov om kringkasting § 6-1 a og forskrift til kringkastingsloven
§ 6-2.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

AS Eidefoss gis tillatelse til bygging av Smådøla kraftverk i Lom kommune i Oppland.
(Pressemelding)

Opplandskraft DA gis tillatelse til oppgradering av Øvre Vinstra kraftverk i Nord-Fron kommune i Oppland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen