Revidert nasjonalbudsjett

Økte kostsatser og redusert skatt for langtransportsjåfører og pendlere på brakke

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen fortsetter å prioritere arbeidsfolk: I statsbudsjettet for 2023 utvidet regjeringen fradragsretten og den skattefrie dekningen av kost for pendlere på brakker. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke satsene for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke og for langtransportsjåfører. Dette vil bety lavere skatt for disse gruppene.

– Vi vil stille opp for vanlige arbeidsfolk. Kostsatsen for arbeidere og pendlere som bor på brakke, ble kraftig redusert under Solberg-regjeringen. Jeg mener dagens sats er for lav til å dekke merkostnadene til mat. Samtidig har langtransportsjåførenes sats stått stille i mange år. Jeg mener det er på tide å øke satsene, slik at de er mer i tråd med virkeligheten arbeidsfolka står i, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av arbeidet (pendlere), kan kreve fradrag for merkostnader til kost eller få dekket kost fra arbeidsgiver skattefritt. Fradrag og skattefri dekning gis etter satser som fastsettes årlig av Skattedirektoratet, eller for høyere kostnader dersom disse dokumenteres.

I 2022 er satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet 177 kroner per døgn. Regjeringen foreslår nå å øke denne satsen til 250 kroner. Pendlere som får dekket kost av arbeidsgiver utover satsen på 177 kroner, vil da få lavere skatt. En pendler som bor på brakke i 50 døgn og har lønn i trinn 2 i trinnskatten, vil få inntil 1 250 kroner lavere skatt i året. Dersom pendleren i eksempelet i stedet krever fradrag for utgifter til kost, vil skattebesparelsen være 800 kroner i året.

Langtransportsjåfører har ved fravær fra hjemmet i 24 timer en kostsats på 300 kroner per døgn. Denne satsen foreslås økt til 350 kroner.       Sjåfører som har fått dekket mer enn 300 kroner i kost av arbeidsgiver, vil få inntil 2 550 kroner i lavere skatt i året, forutsatt 150 kostdøgn og lønnsinntekt i trinn 2 i trinnskatten. Har de alternativt krevd fradrag, vil de få 1 650 kroner lavere skatt i året med 150 kostdøgn.

Satsendringene får virkning fra 1. september 2023.

– Virkningstidspunktet er satt til 1. september 2023 for at arbeidsgivere ikke skal måtte korrigere tidligere a-meldinger for å sikre riktig skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter de nye satsene. Det er viktig at slike endringer midt i året ikke blir for kompliserte.

Les mer i Prop. 117 LS (2022-2023) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga m.m. punkt 3.