Regjeringen oppnevner naturrisikoutvalg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Naturen er helt avgjørende for verdiskaping og velferd. Tapet av natur er en stor trussel mot bærekraftig utvikling og utsetter næringslivet og økonomien for risiko. I statsråd i dag er det oppnevnt et naturrisikoutvalg, som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner.

Utvalget skal ledes av Aksel Mjøs, førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole.

- Vi vet stadig mer om klimaendringene og tilhørende klimarisko. Nå må vi få samme kunnskap om naturen. Naturrisikoutvalget skal sette søkelyset på hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur. En viktig oppgave for utvalget er også å utrede metoder og verktøy som gjør at næringslivet, finansinstitusjoner og samfunnet for øvrig kan håndtere naturrisiko på best mulig måte, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Internasjonale beregninger anslår at omtrent halvparten av den globale verdiskapingen er helt eller delvis avhengig av naturen, sier en rapport fra Verdens økonomiske forum (WEF). Samtidig går verdens naturmangfold tapt i høyt tempo.

Både tap av natur, og tiltak for å stanse tapet, påvirker risikoen ved økonomisk virksomhet. Klimarisiko har på få år blitt en integrert del av næringslivets risikovurdering av investeringer. Ulike aktører i finanssektoren har tatt initiativ til også å utrede naturrisiko for å belyse den gjensidige sammenhengen mellom naturgrunnlag og næringsvirksomhet. Et viktig globalt initiativ er Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TFND).

Naturtap gir økonomisk risiko

Et nytt globalt rammeverk under konvensjonen om biologisk mangfold skal vedtas i desember, og vil kunne påvirke rammevilkårene for bruk av natur. Også i EU jobbes det med nye regelverk.

Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå.

- Den kommende rapporten vil gjøre naturrisikobegrepet kjent og forståelig. Utvalget skal også få frem ny kunnskap om hva slags naturrisiko norske næringer og sektorer står overfor, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk, og regjeringen vil ta et krafttak for at naturen, som er selve grunnlaget for velferden vår. Utvalget for naturrisiko er et tiltak fra regjeringen. Et annet er naturregnskap, som vil vise hvor mye og hva slags natur vi har, og hva nedbygging faktisk koster oss i tap av natur og naturgoder.

- Naturrisiko – konsekvensene av tapt natur og naturmangfold – oppstår siden vi i et globalt fellesskap har overforbrukt og misbrukt kloden vår og livet på den. Nå er tiden for å ta tak i denne utfordringen, forstå den bedre og ikke minst hvordan naturrisiko påvirker norske næringer framover. Jeg er glad for at regjeringen så tydelig har prioritert naturrisiko og satt ned dette svært kompetente utvalget, og ydmykt takknemlig for tilliten til å lede det. Jeg ser med forventning fram til å sette i gang, for dette er viktig arbeid, sier utvalgsleder Aksel Mjøs.

Naturrisikoutvalget består av 13 medlemmer, som sammen har bred kompetanse, relevant erfaring og kunnskap om natur, om berørte næringer og om finanssektoren. Utvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023.

Medlemmer i naturrisikoutvalget: 

 • Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy (leder)
 • Professor Claire Armstrong, Tromsø
 • Spesialrådgiver Ivar Baste, Dimmelsvik
 • Seniorforsker Kristine M. Grimsrud, Oslo
 • Seniorforsker Atle Harby, Trondheim
 • Assisterende generalsekretær Else Hovind Hendel, Oslo
 • Divisjonsdirektør Audun Korsæth, Brumunddal
 • Administrerende direktør Idar Kreutzer, Oslo
 • Rådgiver Liv Anna Lindman, Hølen
 • Postdoktor Trude Myklebust, Oslo
 • Direktør Anders Oskal, Kautokeino
 • Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie, Rendalen
 • Professor Vigdis Vandvik, Bergen

 • I statsråd 22. juni er det oppnevnt et utvalg som skal utrede naturrisiko etter modell av klimarisikoutvalget. Utvalget ledes av Aksel Mjøs, førsteamanuensis og instituttleder på Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole (NHH), der han også underviser innen bærekraftig finans. Tidligere har han blant annet vært administrerende direktør for Dnb Kapitalforvaltning.

 • Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå.

 • Utvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023.