Presenterer mulig løsning for besøksbidrag

Turistmagneter som Lofoten og Geiranger har varslet behov for å kunne finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder som for eksempel søppelrydding, stivedlikehold og renhold av toaletter. Regjeringen vil derfor gjennomføre pilotprosjekter med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

– Besøksbidrag er etterspurt og vil komme lokalsamfunn og reiseliv til gode. Om turistene bidrar litt ekstra til spleiselaget, kan populære reisemål legge mye bedre til rette for både fastboende, besøkende og næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I begynnelsen av februar legger regjeringen frem Norges første veikart for reiselivsnæringen, med en rekke tiltak for å styrke reiselivet. Som et ledd i dette arbeidet presenterer næringsministeren i dag en mulig løsning for det nye besøksbidraget.

– Reiselivsnæringen er svært viktig for Norge. Den sysselsetter over 180 000 personer og bidrar til verdiskaping og innovasjon over hele landet. Mitt mål er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige reiselivsnæring, med flere helårs arbeidsplasser, høyere lønnsomhet og enda flere spektakulære opplevelser, sier Vestre.

Regjeringen gjennomfører nå et lovarbeid som åpner for at det kan gjennomføres pilotprosjekter med lokale besøksbidrag.  Løsningen kan basere seg på påslag på overnatting i kombinasjon med a) parkeringsbetaling og cruisepassasjeravgift, og/eller b) dagsbesøksavgift.

– Forslaget vil gjøre det mulig å legge bedre til rette for effektiv besøksstyring i kombinasjon med at reisemålene har gode planer for destinasjonsutvikling. Det opplever jeg at reiselivsnæringen er opptatt av, sier Vestre.

Overnattingsavgift er den vanligste formen for besøksbidrag i Europa. En oversikt fra Reisemålsutvalget (tabell 3.1) viser at 20 europeiske land har innført besøksbidrag på korttidsopphold.

– Besøksbidrag ved overnatting er praktisk gjennomførbart og belaster lokalbefolkningen i veldig liten grad. Når overnattingsbidraget legges på flere tilbydere, som Airbnb og camping, unngår vi dessuten uønsket vridning mellom hoteller og private utleiere. Jeg vet det er stort engasjement om dette og vi skal ha god dialog med næringen om hvordan forslaget kan utformes best mulig, sier Vestre.

For også å treffe de dagsbesøkende, vil regjeringen åpne for at pilotkommuner som innfører besøksbidrag kombinerer overnattingsavgiften med en parkeringsbetaling og/eller en cruisepassasjeravgift.

Regjeringen vil også se nærmere på mulighetene for å åpne for en dagsbesøksavgift, lik en modell som Venezia tester ut våren 2024. Den skal fungere som en slags inngangsbillett til byen.

– Besøksbidrag er noe helt nytt i Norge, og det vi gjør nå er nybrottsarbeid. Vi har vært åpen om at det vil kreve et grundig lovarbeid før vi sender forslaget på høring. Vi er også veldig klar over at aktørene ønsker god fremdrift. Det er en del arbeid som gjenstår, men jeg er overbevist om at vi sammen vil komme fram til gode og praktiske løsninger, sier Vestre.

Næringsministeren er tydelig på at regjeringen vil inkludere næringslivet og kommunene i det videre arbeidet.

– Jeg har besøkt flere av de aktuelle pilotkommunene i nord og i sør. Jeg opplever at vi har god dialog med reiselivsaktørene, og vil fortsette det gode samarbeidet for å styrke reiselivsnæringen og gjøre Norge til verdensleder innenfor bærekradtig reiseliv, sier Vestre.

 

Tidslinje – arbeidet med besøksbidrag

Hurdalsplattformen

 • Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at man ville «sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag» og at «det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ.»

Pilotforslag

 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) mottok i perioden desember 2021–juli 2022 forslag til pilotprosjekter fra Lofoten, Verdensarvfjordene, Beitostølen og Nordkapp. Senere meldte også Tromsø og Trysil interesse for å være pilotkommuner.
 • Forslagene skisserer ulike løsninger for innkreving av besøksbidrag, blant annet gjennom betaling ved ankomst til reisemålet fra personer som kommer med bil og passasjerer med tog, buss, fly, ferje og cruiseskip og ved påslag på kjøp av varer og tjenester.

Utredning av pilotforslag

 • Forslagene utfordrer dagens lovverk, inkludert allemannsretten, personvern og EØS-retten om fri bevegelighet. Forslagene løftet også spørsmål knyttet til hvordan og hvor stort besøksbidraget bør være.
 • En interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Nærings- og fiskeridepartementet, med deltakere fra Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartemetet, har jobbet med disse spørsmålene.  
 • Arbeidsgruppen vurderte de konkrete forslagene til innkreving ved ankomst med transport, ved påslag på varer og tjenester, ved dagsbesøk og overnatting.
 • Arbeidsgruppen leverte sine vurderinger i slutten av desember 2023 og regjeringen presenterer en løsning for veien videre i januar 2024.

Arbeidet fremover

 • Regjeringen vil over sommeren sende forslagene på høring. En mulighet er å innføre en hjemmelslov, for å kunne innføre et lokalt besøksbidrag ved kommunale forskrifter.
 • Løsningen kan basere seg på påslag på overnatting i kombinasjon med a) parkeringsbetaling og cruisepassasjeravgift, og/eller b) dagsbesøksavgift.
 • Regjeringen vil invitere næringsliv og kommuner til dialog og samarbeid om det videre arbeidet med lovforslaget.
 • Regjeringen går ikke videre med Reisemålsutvalgets modell om innkreving via transport inn til eller ut av landet. Bakgrunnen er at en nasjonal besøksavgift, utløst av grensepassering, sannsynligvis vil være i strid med EØS-rettens prinsipper.