Veikart for reiselivsnæringen:

Satser på reiselivet med over 40 tiltak

Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv. Næringsministeren la i dag frem et veikart med en rekke tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål.

Last ned veikartet her (pdf)

Se lanseringen av veikartet i Bergen

Jan Christian Vestre i Bergen med veikartet i hånden
Foto: NFD / David Berg Tvetene

– Reiselivet er viktig for Norge. Det er en fremtidsnæring, som gir arbeid til over 180 000 personer og bidrar til eksportinntekter, utvikling og spennende opplevelser. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Målet er at Norge skal bli verdens fremste bærekraftige reisemål. Vi skal jobbe sammen for å øke verdiskapingen, redusere klima- og miljøavtrykket, skape flere helårsarbeidsplasser og sette Norge på verdenskartet,  sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Veikartet er løypemelding og statusrapport for regjeringens satsinger på reiselivsnæringen. Det sikter seg inn på tre innsatsområder, og viser bredden i regjeringens tilsammen 43 tiltak og prosesser for næringen. Tiltakene spenner fra lokale besøksbidrag til en nasjonal godkjenningsordning for guider.

– Norge er kjent for sine spektakulære naturopplevelser og unike kulturarv. Med veikartet ønsker vi å utnytte dette potensialet enda bedre, og samtidig sikre at vi tar vare på verdiene som gjør oss attraktive. Vi må utvikle reiselivet sammen med næringen på en måte som er bærekraftig for både lokalbefolkningen og de tilreisende, sier Vestre.

Innsatsområdene handler om hvordan vi best kan legge til rette for å:

1) Utvikle lønnsomme produkter og et stadig mer attraktivt reiselivstilbud i Norge.

2) Utvikle norske reisemål i en mer bærekraftig retning.

3) Utvikle det internasjonale markedsarbeidet på en strategisk måte, i tråd med våre ambisjoner for norsk reiseliv.

Flere turister enn noen gang

Reiselivet ble hardt rammet av pandemien. Men nå er turistene tilbake. Tall fra SSB viser at det i fjor kom flere utenlandske turister til Norge enn noen gang tidligere.

Turistene er dessuten mer opptatt av bærekraft enn før. Fire av ti tok hensyn til natur og klima da de planla sommerferien til Norge, viser en ny undersøkelse fra Innovasjon Norge.

– Det er spennende nyheter, og et signal om at vi må utvikle produkter og tjenester som møter forventningene til miljøbevisste turister. Her opplever jeg at reiselivsaktørene er langt fremme i skoene, sier næringsminister Vestre.

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for utviklingen av reisemål som både er attraktive og tar vare på natur og lokalsamfunn.

– En bærekraftig tilnærming til reiselivet handler både om å redusere klima- og miljøavtrykket og å skape verdier og muligheter for lokalsamfunnene. Gjennom for eksempel pilotprosjekter for besøksbidrag er ambisjonen vår å styrke lokalsamfunnenes evne til å ta vare på naturen og bevare sine unike kvaliteter, sier han.

Regjeringen har skissert en løsning for lokale besøksbidrag, der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

Godkjenningsordning for guider

En av ambisjonene fra Hurdalsplattformen er å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for guider.

– Guidene er ofte turistenes første møte med våre prominente fjell og majestetiske fjorder. En nasjonal godkjenningsordning vil kunne bidra til å heve kvaliteten på opplevelsene, samtidig som vi øker sikkerheten og styrker profesjonaliteten i yrket, sier Vestre.

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget et forslag til en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.

Forslaget er utviklet i samarbeid med friluftsorganisasjonene, og er for tiden til vurdering i departementet.

Bedre internasjonal markedsføring

På oppdrag fra regjeringen gjør Innovasjon Norge en viktig innsats for å markedsføre Norge som reisemål ute i verden.

– Det siste året har de laget en samhandlingsmodell for å bli en bedre medspiller for næringen. Jeg er sikker på at det kommer til å styrke den internasjonale markedsføringen av Norge. Så passer det som hånd i hanske med at reiselivet er pekt ut til å være den femte strategiske eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge Eksporterer, med mål om å øke eksporten utenom olje- og gass med femti prosent, sier Vestre.

Nasjonalt eksportråd jobber med et forslag som skal bidra til å styrke næringens internasjonale konkurransekraft. Forslaget leveres til departementet i løpet av våren 2024.

Næringsministeren er tydelig på at regjeringen vil fortsette å inkludere næringslivet i oppfølgingen av tiltakene i veikartet.

– Jeg opplever at vi har god dialog med reiselivsaktørene. Vi vil fortsette det gode samarbeidet for å styrke reiselivsnæringen og gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål, sier han.

Ti utvalgte tiltak fra veikartet

 

Tiltak

Beskrivelse

1

Reiseliv 2030

Kunnskapsinitiativ for å stimulere til bærekraftig vekst og innovasjon i reiselivsnæringen, med søkelys på helårs aktivitet og grønn omstilling, ledet av en strategigruppe og med Innovasjon Norge som sekretariat. Strategigruppen leverer rapporten sin i mars 2024.

2

Nasjonal godkjenningsordning for guider

Vurdering av forslag fra Innovasjon Norge til utforming av ny godkjenningsordning, med vekt på omfattende kompetansekrav og praksis for guider. Målet er å standardisere og heve kvaliteten på guidetjenester.

3

Nasjonale turistveier

Fortsatt satsing på utvikling av Nasjonale turistveier, med detaljer om videre fremdrift som skal omtales i Nasjonal transportplan 2025-2036, som legges frem våren 2024.

4

Strategiarbeid for samisk reiseliv

Sametinget har i samarbeid med Innovasjon Norge satt i gang et arbeid med å utvikle en strategi som fremmer bærekraftig urfolksturisme og samisk kultur.

5

Oppfølging av Reisemålsutvalget (NOU 2023:10)

Flere departementer vurderer nå utvalgets anbefalinger for å forbedre styringen og bærekraften av norske reisemål.

6

Lokale besøksbidrag

Skissert løsning for gjennomføring av pilotprosjekter med lokale besøksbidrag. Regjeringen vil over sommeren sende forslagene på høring. Les mer  

7

Miljøkrav til turistskip

Innføring av miljøkrav for turistskip og ferger i verdensarvfjordene, inkludert forbud mot visse utslipp og forslag om nullutslipp fra 2026. Regjeringen ser nå på høringsinnspillene.

8

Nasjonale turiststier

Fortsatt støtte til Nasjonale turiststier med fokus på bærekraftig forvaltning av populære naturattraksjoner og reduksjon av miljøbelastning. Det er fem nasjonale turiststier i Norge: Besseggen, Fosseråsa, Kjerag, Preikestolen og Trolltunga.

9

Innovasjon Norges reiselivsarbeid

Videreutvikling av reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge, for å bidra til utvikling i næringen og strategisk markedsføring av Norge som reisemål. Innovasjon Norge har utviklet en ny modell for samhandling med reiselivsnæringen for å gjøre det internasjonale markedsarbeidet bedre og mer effektivt.

10

Ny eksportsatsing på reiseliv

Reiselivsnæringen er utpekt som en strategisk eksportsatsing under regjeringens eksportreform. Nasjonalt eksportråd jobber med forslag som skal styrke næringens internasjonale konkurransekraft. Forslaget leveres til departementet i løpet av våren 2024.