Regjeringen legger frem forslag til ny regnskapsførerlov

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til en ny lov om regnskapsførere, som vil erstatte den gjeldende regnskapsførerloven fra 1993. Det foreslås krav til kvalifikasjoner i form av utdanning og praksis, og å beholde dagens ordning med at regnskapsførere og regnskapsførerselskaper skal godkjennes av Finanstilsynet.

Formålet med lovforslaget er å bidra til å sikre at næringsdrivende fortsatt har tilgang til kompetente regnskapsførertjenester. Selv om gjeldende lov i hovedsak har fungert godt, har det vært behov for en helhetlig gjennomgang i lys av utviklingen siden 1993.

Forslaget som nå legges frem følger opp og bygger på Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets utredning NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere. Resultatet er forslag til en ny regnskapsførerlov, som er oppdatert og tilpasset nåtiden.

Utover å videreføre godkjenningsordningen, innebærer lovforslaget at det fortsatt skal stilles minstekrav til regnskapsførernes kvalifikasjoner i form av utdanning på bachelor- og masternivå, kombinert med krav om relevant praksis og løpende etterutdanning.

Kravet til praksis er foreslått noe økt sammenlignet med i dag, mens kravene til etterutdanning er foreslått gjort mer fleksible.

Regjeringen foreslår også å endre regnskapsførertittelen fra «autorisert regnskapsfører» til «statsautorisert regnskapsfører».

I proposisjonen foreslår regjeringen ellers å innføre overordnede krav til organisering av virksomheten i regnskapsforetakene. Dette inkluderer nye krav om forsvarlig kvalitetsstyring og tilgang på tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utføre regnskapsoppdragene.

Det foreslås også at det ikke lenger skal stilles krav om at daglig leder i et regnskapsforetak må være godkjent regnskapsfører, men at det enkelte foretaket må utpeke en godkjent regnskapsfører som ansvarlig for de enkelte regnskapsoppdragene.

Forslaget innebærer for øvrig at regnskapsførerloven fortsatt i stor grad overlater detaljregulering av oppdragsutførelsen til kravet om god regnskapsføringsskikk.  

Les mer: