Regjeringen mener de nye innleiereglene ikke bryter med EØS-retten

I et svar til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) fastholder regjeringen at innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen er i tråd med EØS-retten.

– Innstramningene i innleieregelverket utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser. Faste ansettelser i den virksomheten hvor arbeidet utføres gir trygghet for den enkelte arbeidstaker. Slike ansettelser gir også best grunnlag for tillit, utvikling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og ivaretar fellesskapet den norske arbeidslivsmodellen er tuftet på, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

ESA har i åpningsbrev 19. juli 2023 til departementet skrevet at enkelte av de nye innleiereglene er uforenelige med EØS-retten. Åpningsbrevet er det første steget i en sak der ESA kan ende opp med å reise søksmål ved EFTA-domstolen.

Vil beskytte den norske arbeidsmarkedsmodellen 

Regjeringen, med stortingsflertallets tilslutning, har hele tiden ment at innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen.

– Regjeringen vil ha et høyt beskyttelsesnivå for den norske arbeidsmarkedsmodellen, for arbeidstakerne, og for helse og sikkerhet. ESA utfordrer valget av beskyttelsesnivå, men vi mener at statene selv kan velge hvordan de prioriterer legitime hensyn opp mot andre hensyn, som f.eks. fleksibilitet for næringslivet.