Regjeringen mener de nye innleiereglene ikke bryter med EØS-retten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I et svar til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) fastholder regjeringen at innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen er i tråd med EØS-retten.

– De nye innleiereglene bygger på et ønske om å ivareta helt grunnleggende aspekter ved norsk arbeidsliv og den norske arbeidslivsmodellen, hvor faste og direkte ansettelser står helt sentralt. EØS-retten gir vid skjønnsmargin og dermed mulighet for oss å styrke og beskytte den norske modellen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I forbindelse med nye regler for innleie av arbeidskraft, har ESA i brev til departementet 10. februar 2023 varslet at de undersøker om de nye reglene er forenelige med EØS-retten. ESA har i brevet etterspurt informasjon om regelendringene.

– I vårt brev til ESA beskriver vi den norske arbeidsmarkedsmodellen, og synliggjør også det til dels omfattende informasjons- og kildegrunnlaget som ligger til grunn for regelendringene. I brevet belyser vi begrunnelsene for at innstrammingene i innleieregelverket er i tråd med EØS-retten, sier Mjøs Persen.

Dette er de nye reglene for innleie:

  • Generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.
  • Styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter 3 år.
  • Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.
  • Forbud  mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Det er vedtatt overgangsordning for flere av reglene.