Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen, som lenge har stått i en krevende økonomisk situasjon, med mer enn 100 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til å bedre kvinners soningsforhold.

Regjeringens viktigste jobb er trygghet for folk og ansvarlig økonomisk styring. Norge har vært gjennom noen krevende år, med pandemi, krig og høy prisstigning.  Den høye prisveksten gjennom høsten og inn i 2023 ville redusert offentlig velferd og tjenestetilbud, og verdien av overføringer fra staten til folk og organisasjoner, sammenliknet med det som var meningen da budsjettet ble vedtatt i fjor høst. 

Regjeringen foreslår derfor å styrke kriminalomsorgen med til sammen 102 millioner kroner, inkludert om lag 52 millioner kroner til kompensasjon for økt prisvekst.

Av midlene foreslås 15 millioner kroner gå til å bedre kvinners soningsforhold, hvor det særlig det siste året har svært en kraftig økning av psykiske lidelser og hyppig livstruende selvskading. Midlene skal gå til økt kompetanseheving for de ansatte ved Skien fengsel og ansettelse av psykologspesialist. Pengene skal også gå til bygningsmessige oppgraderinger og nytt utstyr og inventar ved Bredtveit og Skien fengsel. Dette innebærer blant annet montering av pust- og bevegelsessensorer ved Skien og Bredtveit. Regjeringen ønsker også å gjennomføre nødvendige ombygginger på Bredtveit og ny celleinnredning i Skien.

30 millioner kroner foreslås til kriminalomsorgen sin grunnbevilgning, for å bidra til å unngå kutt som vil ha betydelig konsekvenser for tjenestetilbudet.

I tillegg bevilges det 5 millioner kroner slik at kriminalomsorgen har nødvendige ressurser til å følge opp arbeidet med erstatningskapasitet for Oslo fengsel gjennom plasser på Ilseng og Grønland. 

Kriminalomsorgen har en utfordrende økonomisk situasjon, og må redusere utgifter for å oppnå budsjettbalanse i 2023. Utgifter er allerede redusert, men det er viktig at innsparinger ikke får negative konsekvenser for tjenestetilbudet.

– Det er allerede gjennomført nødvendige tiltak for å bedre kvinners soningsforhold, blant annet omgjøringen av Skien fengsel til et kvinnefengsel og bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak på Bredtveit. Dette gjøres innenfor en allerede anstrengt økonomi.  Kvinner skal ha gode og likeverdige soningsforhold som menn. Dette forslaget bidrar til å oppnå det, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl.