Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022:

Regjeringen tar tak i dårlige boforhold

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil øremerke 50 millioner kroner til vedlikehold av Forsvarets bygningsmasse i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner ekstra til Heimevernet.

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022
Illustrasjonsbilde Foto: Forsvaret

– Vi tar tak i manglende vedlikehold av Forsvarets kaserner og legger til rette for den store personelløkningen de kommende årene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Forsvarsdepartementet vil be Forsvaret og Forsvarsbygg samordne seg, slik at pengene brukes der det er mest kritisk og har størst effekt for brukerne og den operative evnen.

Regjeringen foreslår samlet en økning på 59,1 millioner kroner til forsvarsbudsjettet. Endringene er i tråd med regjeringsplattformen som legger til grunn en styrking av Forsvaret.

Styrker Heimevernet med 40 millioner

– Vi øker HVs driftsramme med 40 millioner slik at avdelingene kan opprettholde omfanget og kvaliteten på treningen og øvingen, og at de har nødvendig utstyr og ammunisjon, sier Enoksen.

Midlene foreslås omdisponert fra ikke-forpliktede midler til norske styrker i utlandet som skyldes avslutningen av Norges militære engasjement i Afghanistan.

Regjeringen foreslår også å stoppe Solberg-regjeringens forslag om å endre heimevernsdistriktenes geografiske inndeling og vil se dette i sammenheng med regionreformen og politireformen.

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022
Illustrasjonsbilde Foto: Forsvaret

Økt tilskudd til de frivillige organisasjonene

Regjeringen foreslår å reversere Solberg-regjeringens forslag til kutt til de frivillige organisasjonene.

– 2022 er Frivillighetens år. Med regjeringens forslag vil de frivillige organisasjonene kunne gå tilbake til det aktivitetsnivået de hadde før pandemien, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Rammen for tilskudd til de frivillige organisasjonene foreslås økt med 15 millioner kroner.

Reduksjon i bruk av konsulenttjenester

Regjeringen ønsker å redusere statlige virksomheters kjøp av konsulenttjenester. Til sammen foreslår regjeringen kutt i bruk av konsulenttjenester på 40 millioner kroner, hvorav 5,9 millioner kroner treffer virksomhetene Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvaret og Forsvarsmateriell.