Regjeringen vil stille krav om lærerutdanning for å bli ansatt som lærer

Regjeringen vil lovfeste krav om lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer i skolen. Nå sendes forslaget til Stortinget.

– Regjeringen satser på læreren. Sammen med partene har vi kommet fram til et forslag om regelendringer som skal understreke og løfte fram betydningen av at lærere har lærerutdanning, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).  

I dagens lov er det et krav om at den som ansettes i lærerstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Etter tett dialog med partene i skolesektoren, foreslår regjeringen å endre dette til et krav om relevant lærerutdanning.

– Selv om det selvsagt også er dyktige ansatte i skolen som ikke har lærerutdanning, bør de som ansettes i lærerstilling ha lærerutdanning, sier Nordtun.

Fremhever pedagogisk utdanning

I sammenheng med forslaget til lovendring vil regjeringen endre forskriften slik at søkere må ha pedagogisk utdanning for å kunne bli fast ansatt som lærer. Pedagogisk erfaring vil ikke være tilstrekkelig.

– Endringene vil bidra til at barna våre får god opplæring av lærere med lærerutdanning, og vil bidra til økt status til læreryrket. Norge trenger at flere velger å bli lærer, sier Nordtun.

Er du fast ansatt som lærer når de foreslåtte reglene trer i kraft, vil ikke forslaget ha betydning for deg.

– Selv om vi mener at lærerutdanningen skal ligge til grunn, skal vi ta vare på dyktige og erfarne ansatte som har jobbet i skolen lenge. Ingen som er ansatt i lærerstilling skal avskiltes, sier Nordtun.

Bør ansette på vilkår om å fullføre en lærerdanning

Regjeringen vil beholde dagens mulighet for skoleeier til å ansette midlertidig eller på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning, når det ikke lar seg gjøre å ansette noen med fullført lærerutdanning.

– Det er en utfordring å få tak i nok lærere i enkelte deler av landet, og potensielle søkere til yrkesfaglærerstillinger har ofte fagbakgrunn, men ikke pedagogisk bakgrunn. Derfor trenger kommunene og fylkeskommunene et handlingsrom til å ansette folk mot at de forplikter seg til å fullføre en lærerutdanning, sier Nordtun.

Samtidig gjøres det en språklig endring i loven for å synliggjøre at skolene bør forsøke å ansette under forutsetning av at personen fullfører en lærerutdanning, før annen midlertidig ansettelse.

– Det er gode ordninger for å få flere ansatte og kommende ansatte i skolen til å ta en lærerutdanning, blant annet utdannings- og rekrutteringsstipend, sier Nordtun.

Ansatte i lærerstillinger skal ha det faglige ansvaret for opplæringen

I lovforslaget som nå sendes til Stortinget foreslår regjeringen i tillegg å tydeliggjøre at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte regelendringer kan tre i kraft i august 2024, samtidig med ny opplæringslov.

  • å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling
  • språklige endringer for å fremheve at ansettelse på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning bør vurderes før annen midlertidig ansettelse
  • å tydeliggjøre i loven at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen

I tillegg er det varslet i lovproposisjonen at det tas sikte på å endre kravet til pedagogisk kompetanse i forskrift til opplæringsloven, slik at pedagogisk praksis ikke lenger skal kunne vektlegges i vurderingen av om en søker har tilsvarende pedagogisk kompetanse som lærerutdanningene gir. Denne endringen må ses i sammenheng med lovforslaget med krav om relevant lærerutdanning.

Det er i proposisjonen også varslet overgangsregler i forskrift.