Regjeringen vil styrke forsvarssektoren med 3 milliarder i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Vi styrker nå Forsvaret, særlig i nord, for å møte endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen som følge av krigen i Ukraina. Tiltakene vil gi snarlig effekt og styrke vår sikkerhet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Strakstiltakene som nå foreslås kommer i tillegg til de satsingene som allerede ligger i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Regjeringen foreslår å øke Forsvarets budsjett med 1,71 milliarder kroner. Pengene skal blant annet brukes til å øke Forsvarets tilstedeværelse i nord:

  • Mer seiling med Marinens og Kystvaktens fartøyer
  • Mer trening og øving for Brigade Nord, Finnmark landforsvar og store deler av Heimevernet
  • Øke beredskapsbeholdninger av blant annet personlig utstyr, reservedeler og ammunisjon, samt oppfylling av drivstofflagre

Regjeringen foreslår å øke Etterretningstjenestens driftsbudsjett med 140 millioner kroner i 2022 for å øke evnen til situasjonsforståelse og nasjonal kontroll i nord.

Regjeringen foreslår å øke investeringsbudsjettet med 800 millioner kroner som skal gå til ammunisjon i ulike ammunisjonsklasser og flere sonarbøyer til de maritime overvåkingsflyene.

Regjeringen foreslår å øke Forsvarsbyggs budsjett med til sammen 350 millioner kroner for å tilrettelegge for økt alliert aktivitet. Midlene vil blant annet gå til opprustning av hangarkapasitet og vedlikehold av taksebaner og oppstillingsplasser, samt øking av kapasiteten ved Blåtind øvingsfelt i Indre Troms. I tillegg foreslår regjeringen å oppgradere KV Nordkapp slik at fartøyet kan bidra til alliert beredskap i NATOs reaksjonsstyrker.

- Krigen i Ukraina har vist oss styrken i det allierte samholdet. NATO er vår sikkerhetsgaranti. I tillegg til å styrke vårt eget forsvar er det derfor riktig å legge til rette for både å øke alliert aktivitet i Norge og å øke vårt bidrag i alliansen, sier Enoksen.

Tiltakene regjeringen foreslår bygger på råd fra Forsvarssjefen og er tiltak som kan iverksettes raskt.