Reglene om EU-gjenopprettingsprospekt trer i kraft 1. mai 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regler om EU-gjenopprettingsprospekt trer i kraft 1. mai 2022.

Forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt gjør blant annet målrettede tilpasninger i prospektforordningen. Forordningen er en del av EUs «Capital Markets Recovery Package», vedtatt på bakgrunn av covid-19-pandemien.

Ved lov 22. desember 2021 nr. 162 ble forordningen inkorporert i verdipapirhandelloven § 7-1 første ledd, som en endringsforordning til prospektforordningen. Lovendringen var basert på et forslag i Prop. 235 LS (2020-2021).

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at lovendringen trer i kraft 1. mai 2022.