Statsbudsjettet 2024

Reindrift og natur skal få andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon

Regjeringen mener at deler av inntektene fra vindkraftproduksjon bør komme interesser som berøres av vindkraftutbygging til gode. Regjeringen foreslår derfor at en andel av verdiene som skapes av vindkraft, skal gå til lokale formål som natur og reindrift.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 varsler regjeringen at den tar sikte på at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsettes til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken.

– Vi trenger mer kraft for å kutte utslipp og skape jobber. Samtidig er vindkraft på land arealkrevende, og kan derfor påvirke nærmiljø, reindrift og andre næringsinteresser og bosetting. Vi må jobbe bedre for å forebygge arealkonflikter og bidra til at vindkraft blir mer akseptert i samfunnet. Derfor mener regjeringen at vindkraftproduksjon i større grad bør bidra til å ivareta de hensyn og interesser som påvirkes negativt. Det skal denne ordningen bidra til, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Vindkraft etableres typisk i områder et stykke unna der folk bor og hvor det er mye utmark. Hensynet til naturverdier gjør seg derfor særlig gjeldende i vindkraftsaker. Konsesjonsbehandlingen skal sikre at kun prosjekter med akseptable virkninger for naturverdier gis konsesjon, men like fullt vil de aller fleste vindkraftverk medføre tap av naturverdier. I områder med samisk reindrift vil utmarksområdene også være viktige for reindriften, og hensynet til reindriften står sentralt i mange vindkraftsaker.

– Selv om det bare er vindkraftprosjekter med akseptable virkninger for naturverdier som får konsesjon, vil de aller fleste vindkraftverk medføre noe tap av naturverdier. Derfor er det viktig for regjeringen at deler av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon benyttes til å restaurere natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Reindriften har et ekspropriasjonsrettslig vern og skal ha full erstatning for tap som oppstår ved utbygging i reindriftsområder. Regjeringen mener imidlertid det er rimelig at reindriften i tillegg til erstatning for tap, også kan nyttiggjøre seg av en andel av verdiskapingen fra vindkraften.

– Jeg mener det er riktig og viktig å få på plass en ordning som gir reindrifta en andel av verdiskapingen fra vindkraftutbygging, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Det er behov for å utrede ordningen nærmere. Blant annet må det vurderes nærmere hvilke konkrete formål som skal få midler, og hvordan midlene skal fordeles. Regjeringen vil komme tilbake med et forslag og detaljerte bestemmelser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024.