Riksrevisjonens to rapporter om kampfly

Riksrevisjonen har undersøkt etterlevelse av levetidskostnader for F35 samt Forsvarsdepartementets oppfølging av Dokument 3:11 (2018–2019) om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne.

- Jeg tar Riksrevisjonens vurderinger på stort alvor. Riksrevisjonens rapport fra 2019 påpekte et sammensatt bilde av utfordringer. Enkelte av disse er nå løst, mens andre krever langsiktige løsninger. Her er det tidligere ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak. Denne regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre kampflyvåpenets operative evne, og har prioritert personellområdet spesielt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Riksrevisjonen har undersøkt levetidskostnadene på F-35
Riksrevisjonen har undersøkt levetidskostnadene på F-35 Foto: Lockheed Martin

Personell

- Regjeringen har forsert bemanningsøkningen til Forsvaret, samt forsterket vedlikehold og fornyelse på bygningsmasse for å gi personellet gode fasiliteter på Ørland og Evenes. Dette har blitt gjort utover rammene i gjeldende langtidsplan, sier forsvarsministeren.

Luftforsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse for understøttelsen av F-35. Utdanningskapasiteten for flyteknikere i Norge har vært en begrensning. Regjeringen har derfor, i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, etablert en femte flyfaglinje ved Fosen videregående skole høsten 2023.

Riksrevisjonen har undersøkt personellutfordringen rundt F-35.
Riksrevisjonen har undersøkt personellutfordringen rundt F-35. Foto: Lockheed Martin

Levetidskostnader

- Levetidskostnadsberegningen omfatter alle relevante kostnader for anskaffelsen, noe også ekstern kvalitetssikrer vurderte som godt dekkende, sier Gram. 

Kampflyvåpenets operative evne

F-35 er en formidabel kapasitet for Forsvarets operative evne. Kampflyanskaffelsen er en stor og viktig investering for Forsvaret, og så langt er de viktigste milepælene oppnådd i tråd med langtidsplanen. Ved årsskiftet 2021/2022 overtok F-35 Quick Reaction Alert (QRA) etter F-16, og F-35 opererer nå både fra Ørlandet og fra Evenes. F-35 er i fasen vi kaller IOC, Initial Operativ Capability, og vi jobber nå mot full operational capability (FOC).

F-35 over Ørlandet
F-35 over Ørlandet Foto: Forsvaret

- Jeg tar Riksrevisjonens vurderinger på stort alvor, sier Gram. Utfordringene som påpekes er sammensatte og krever langsiktige løsninger. Regjeringen har sammen med Forsvaret iverksatt en rekke tiltak for å bedre kampflyvåpenets operative evne. Vi må nå legge til rette for at tiltakene får virke, og vurderer løpende behovet for ytterligere tiltak.