Statsbudsjettet 2024

Satsing på fagfolkene i vår felles helsetjeneste

Regjeringen vil sørge for flere fagfolk, bedre oppgavedeling og å rekruttere og beholde fagfolkene i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

– Fagfolkene er vår viktigste ressurs i helse- og omsorgstjenesten, slik at vi også i fremtiden kan gi god helsehjelp til alle, uavhengig av inntekt og bosted. Vi må legge til rette for bedre bruk av sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og øvrige personellgrupper i vår felles helsetjeneste. Derfor vil vi bruke 57,9 millioner kroner på en mer effektiv organisering og riktig oppgavedeling, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Bedre bruk av sykepleiere og helsefagarbeidere

Et av arbeidene det satses på i statsbudsjettet for 2024, er Tørn-prosjektet i KS, der over 100 kommuner utvikler piloter for mer heltidsarbeid og nye måter å arbeide på, som gir bedre bruk av helsepersonellets tid og kompetanse.

– Flere hele, faste stillinger, smartere turnuser og bedre deling av oppgaver som frigjør tid til pasienter er viktige grep for å øke kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 57,9 millioner kroner til Tørn-programmet (ks.no), som nå utvides til å ikke bare gjelde for kommunehelsetjenesten, men hele helse- og omsorgstjenesten, sier Kjerkol.

Tørn inngår også i regjeringens nylig lansert fagarbeiderløft som skal bidra til å styrke utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling hos fagarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Midlene skal blant annet gå til å styrke arbeidet med hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike grupper av personell. Regjeringen vil arbeide med relevante aktører for å få på plass flere tiltak som samlet skal bidra til å øke tilgangen til fagarbeidere.

Helsepersonell med utdanning fra utlandet

– Det er viktig at helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS får brukt sin kompetanse i Norge. Dette er viktig både for personellet selv og for helse- og omsorgstjenestene som har behov for kvalifisert personell. I dag er kostnadene for å få autorisasjon relativt høye, og det er fagfolkene selv som må betale det. Vi foreslår 20 millioner kroner for å redusere disse kostnadene, sier Kjerkol.

– Regjeringen styrker også LIS1-ordningen med 66 nye stillinger. LIS1 er viktig for å gi legene en felles breddekompetanse i starten av deres spesialistutdanning. Det gir legene en grunnleggende kompetanse og trygghet i yrket.