SDCA: Forslaget om flere omforente områder er sendt Stortinget

Regjeringen har i dag sendt forslag om inngåelse av avtale med USA om opprettelse av åtte nye omforente områder til Stortinget. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål.

De foreslåtte nye omforente områdene er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg. De eksisterende omforente områdene er Rygge militære flystasjon, Evenes militære flystasjon, Ramsund orlogsstasjon og Sola militære flystasjon.

– Nye omforente områder vil bidra til å styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktig at vi styrker forholdet til våre nærmeste allierte. Flere omforente områder i Norge vil være et positivt bidrag til å styrke norsk sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA (SDCA) ble signert i 2021, og Stortinget samtykket til inngåelsen i 2022. Den 2. februar i år ble USA og Norge enige om å utvide denne tilleggsavtalen med de åtte nevnte områdene under forutsetning av Stortingets godkjennelse.

– Dette er positivt for Norge, Norden og Nato. Avtalen åpner for amerikanske investeringer som vil bidra til å sikre forsyningslinjer over Atlanteren, mottaksevnen i Norge og dermed alliert sikkerhet. Det innebærer også et stort potensial for et enda tettere nordisk forsvarssamarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).