Forsvarsministeren

Situasjonen som følger av krigen i Ukraina

Se pressekonferansen her

*Sjekkes mot fremføring*

Vi er i en situasjon som regjeringen og Forsvaret tar på stort alvor. Vi har et omfattende beredskapssystem for Forsvaret som danner grunnlaget for hvordan sektoren handler i fred, krise og krig.

Allerede i desember 2021 iverksatte Forsvaret de første beredskapstiltakene. Siden er beredskapen trappet opp i takt med utviklingen av trusselbildet, og i dag er det iverksatt til sammen 46 beredskapstiltak i forsvarssektoren.

Disse tiltakene innebærer blant annet at vi gjennomgår planverk, skjerper sikkerheten rundt Forsvarets installasjoner og at Forsvaret har tett samhandling med andre beredskapsaktører som politiet.

Det samarbeides tett med private aktører og sivile myndigheter på sokkelen for å ivareta sikkerheten. Operatørene på sokkelen har for eksempel betydelige ressurser til å overvåke sine installasjoner, mens Forsvaret kan bidra med kunnskap om hva de skal se etter og hvor de eventuelt bør prioritere søk. Flere kystvaktfartøy er tilstede på norsk sokkel, og F-35 og maritime patruljefly patruljerer til sjøs.

Heimevernet bistår politiet med sikring og vakthold på Kårstø, Nyhamna, Mongstad og Kollsnes. Trusselbildet vi nå ser, krever samarbeid på tvers av sektorer, og vi sikrer god koordinering og samhandling på tvers av de berørte etatene.

Et viktig grep vi nå har gjort er å sørge for liassoner mellom ulike instanser. Kort og godt at folk sitter sammen. Det bidrar til deling av informasjon, at vi bruker tilgjengelige ressurser og at vi klarer å sette sammen et helhetlig bilde av hva som foregår.

Det er viktig at vi står sammen med våre allierte i kampen mot Russlands aggresjon. Vi står sammen i vår støtte til Ukraina og vi har våre NATO-allierte i ryggen i beskyttelsen av våre egne områder.

Alliert tilstedeværelse sammen med norske fly og fartøy bidrar til grunnleggende sikkerhet i vår nærområder og akkurat nå også spesifikt i Nordsjøen.

Etter det som trolig var en sabotasje i Østersjøen var flere allierte raskt ute med å uttrykke sin vilje til å støtte Norge. Forsvaret har fått i oppdrag å tilrettelegge for allierte bidrag til sikring av norsk energiforsyning til Europa.

I dag opererer allierte maritime styrker i og rundt Nordsjøen. Det er tett kontakt mellom Norge og NATO for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser i området. At vi gjør denne patruljeringen i fellesskap bidrar til å gi Russland en klar beskjed om at vi er sterke og at vi står sammen.

Vi har styrket Forsvaret, både gjennom ekstrabevilgningen i vår og i forslaget til statsbudsjett for neste år. Etterretningstjenesten har fått flere midler, vi seiler og flyr mer i våre nærområder og vi har styrket våre beredskapslagre. Det er helt nødvendig.

Men det er ikke tilstrekkelig. Russlands krig i Ukraina truer også vår sikkerhet. Russland kan ikke få tegne om kartet ved bruk av makt. Derfor er det nødvendig at vi fortsetter å støtte Ukraina militært slik at de er i stand til å forsvare seg. Norge har bidratt tungt med militær støtte til Ukraina. Det skal vi fortsette med. Regjeringen jobber nå med flere konkrete initiativer både når det gjelder materiell og trening.

De siste dagene har vi sett uvanlig droneaktivitet, vi må være forberedt på andre uregelmessigheter som kan ha til hensikt å skape uro eller forstyrre oss. Det er naturlig å føle på en uro, men vi skal ikke la oss skremme. Da oppnår Putin det han ønsker. Sammen med forsvarssjefen vurderer jeg fortløpende om det er behov for ytterligere tiltak.