Skatteutvalget har lagt frem sin utredning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har i dag mottatt Skatteutvalgets utredning. – Utvalget har hatt en bred, faglig og helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet som er nyttig for regjeringens videre arbeid med skatte- og avgiftspolitikken. Utredningen vil nå bli sendt på alminnelig høring. Sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sier Vedum.

Skatteutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skulle vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. En viktig oppgave for utvalget var å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave. Utvalget ble videreført av dagens regjering med et noe justert mandat. Regjeringen ønsket blant annet at utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle og endringer som kan gi bedre geografisk fordeling.

Bilde fra utvalgsfremleggelse
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottar NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem fra utvalgsleder Ragnar Torvik. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

– Her er det både ting jeg vil være enig i, og uenig i. Slik vil det være ved en så bred gjennomgang. Jeg registrerer at utvalget støtter flere av hovedgrepene som regjeringen allerede har gjort på omfordeling gjennom grunnrenteskatt for havbruksnæringen og at de også går inn for skjerpede regler for utflyttingsskatt, sier Vedum. 

Skatteutvalgets utredning sendes på høring med frist 15. april 2023.

Sammensetning av utvalget:

 • Professor Ragnar Torvik (leder)
 • Professor Claire Winifred Armstrong
 • Partner/advokat Bettina Banoun
 • Professor Benn Folkvord
 • Dekan og professor Ola Kvaløy
 • Professor Jarle Møen
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken
 • Førsteamanuensis Elin I. Sarai
 • Professor Peter Birch Sørensen
 • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Professor emeritus Frederik Zimmer

Brede skatteutvalg siden 1989:

 • NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen – en skisse til reform. Utvalget la grunnlaget for skattereformen i 1992. Reformen etablerte prinsipper som skattesystemet fortsatt bygger på.
 • NOU 1990: 11 Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Utvalget la grunnlaget for å reformere merverdiavgiftssystemet og innføre merverdiavgift på tjenester.
 • NOU 2003: 3 Skatteutvalget. Utvalget la grunnlaget for skattereformen i 2006 med innføringen av aksjonærmodellen.
 • NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget la grunnlaget for skatteomleggingen i 2016-2018.

Les mer: