Skatteutvalget: Tilleggsmandat og nytt medlem

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har gitt tillegg til mandatet til Skatteutvalget og oppnevnt professor Jarle Møen som nytt medlem.

Finansdepartementet har 8. desember 2021 gitt Skatteutvalget et tillegg til mandatet, på bakgrunn av regjeringspartienes mål i Hurdalsplattformen.

Tilleggsmandatet består av følgende:

  • Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle. Eventuelle virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting, bør vurderes. Utvalget bes vurdere hvordan en kan styrke bruken av skattesystemet til bedre geografisk fordeling.
  • Utvalget bes utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.
  • Utvalget skal legge til grunn at forslagene samlet sett skal være om lag provenynøytrale. Dersom utvalgets utredning tyder på at videreføring av dagens skatteregler svekker skatteinntektene, bes utvalget legge frem forslag som bidrar til å opprettholde dagens skattenivå. Utvalget pålegges ikke å utrede en alternativ skattereform med samlede skattelettelser. Utvalget bes om å gi anbefalinger om hvilke skatter som kan økes eller hvordan skattegrunnlaget kan utvides dersom det samlede skattenivået skal økes.
  • Utredningen til ekspertutvalget om klimavennlige investeringer skal inngå i kunnskapsgrunnlaget som Skatteutvalget bygger på i sine vurderinger av klimaskatter.
  • Utvalget bes vurdere ulike virkemidler som kan sørge for at fellesskapet får en andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep, f.eks. konsesjoner, lisenser og statlige bidrag bl.a. til grønn omstilling.

Finansdepartementet har 8. desember oppnevnt professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole som medlem av Skatteutvalget.

Les også: