Statsbudsjettet 2024

Starter utfasing av ekstra arbeidsgiveravgift på høye lønninger

Regjeringen foreslår å starte utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger ved å heve innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 kroner.

– Ved fremleggelsen av budsjettet for 2023 la vi vekt på at ekstra arbeidsgiveravgift var et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak i en krevende tid. Vi har sagt at den skal fases ut, og starter nå arbeidet med å heve innslagspunktet til 850 000 kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Norsk økonomi er fortsatt i en situasjon med sterkt underliggende prispress og der arbeidsmarkedet er svært stramt. Det antas derfor at den ekstra arbeidsgiveravgiften ikke har betydelige virkninger i dagens arbeidsmarked.

Regjeringen foreslår å starte utfasing av den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften i 2024 ved å heve innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 kroner. Nytt innslagspunkt er om lag 60 000 kroner høyere enn om innslagspunktet kun ble justert opp med forventet lønnsvekst, til om lag 790 000 kroner. Den økte beløpsgrensen på 850 000 kroner innebærer at færre arbeidstakere vil bli omfattet av den ekstra avgiften.

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes med sats på 5 prosent og blir bare lagt på den delen av lønn og samlede ytelser som overstiger 850 000 kroner.

Provenytap anslås til om lag 1 820 millioner kroner påløpt, hvorav 1 520 millioner kroner bokføres i 2024.

Les mer i Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024, kapittel 5.1.