Nyheter

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Målet med tilskuddsordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse. Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning Barentsregionen.

Klima- og miljødepartementet administrerer en tilskuddsordning til miljøvernsamarbeid med Russland. Tilskuddsmidlene er stilt til disposisjon på kap.post 118.70 Utenrikspolitiske satsinger, Nordområdetiltak, jfr.  Utenriksdepartementet.

Søkere kan være i offentlig og privat sektor, samt sivilt samfunn, som bidrar til at målene for tilskuddsordningen nås.

Hvilke type prosjekter kan få tilskudd?

1. Samarbeid mellom frivillige miljøvernorganisasjoner

Norske frivillige miljøvernorganisasjoner kan søke om støtte til samarbeid med russiske miljøvernorganisasjoner, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement og oppmerksomhet om klima- og miljøspørsmål. Hovedvekt vil være på russisk del av Barentsregionen.

2. Prosjekter som støtter opp under samarbeidet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe (Barents WGE)

Det er aktuelt å innvilge støtte til prosjekter som bidrar til:

  • Reduksjon av forurensning, inkludert prosjekter rettet mot løsning av Barents miljø "hot spots" (alvorlige forurensningskilder i Barentsregionen)
  • Gjennomføring av Barentsrådets klimahandlingsplan
  • Arbeid i Undergruppe for naturvern og vann (SNW)

Mer om tilskuddsordningen:

Regelverk for tilskuddsordningen finner du her.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Klima- og miljødepartementets søknadskjema for miljøvernsamarbeidet skal benyttes. Søkere bes sette seg grundig inn i veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 15. februar 2022. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til postmottak@kld.dep.no, med kopi til silje.dalehaug@kld.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen
” Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Med forbehold om Stortingets bevilgning og Utenriksdepartementets belastningsfullmakt, kan KLD innvilge støtte for prosjekter med en varighet på inntil tre år. Dersom det søkes om støtte til flerårige prosjekter, må søknaden også omfatte 2023 og 2024.

Spørsmål rettes til: 

Silje Dalehaug, tlf, e-post silje.dalehaug@kld.dep.no
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post anne.berteig@kld.dep.no

Skjemaer:
Søknadskjema
Skjema for årsrapport
Veiledning til utfylling av søknadskjema KLD 2022

Annen informasjon:
Barentssamarbeidet