Utredning av nasjonal gjennomføring av endringer i MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet har bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av forventede EØS-regler om endring av MiFID II (verdipapirmarkedsdirektivet) og MiFIR (verdipapirmarkedsforordningen).

EU-kommisjonen foreslo i 2021 endringer i MiFID II og MiFIR. Målet er blant annet å styrke investorers tilgang til markedsdata gjennom konsoliderte offentliggjøringssystemer. Dette skal øke likviditeten i markedet og dermed gjøre det lettere for selskaper å finansiere seg i kapitalmarkedene. Lovgivningsprosedyren i EU ble sluttført ved Rådets vedtak 20. februar 2024.

Finansdepartementet har i dag gitt Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan forventede EØS-regler som tilsvarer endringsdirektivet og endringsforordningen kan gjennomføres i norsk rett. Verdipapirlovutvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 14. juni 2024.

Les mer: