Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering

Verdipapirlovutvalget overleverte i dag sin utredning om gjennomføring av direktivet om selskapers bærekraftsrapportering i norsk rett.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottok i dag utredningen fra Verdipapirlovutvalget om gjennomføring av direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD).

– Bedre og mer sammenlignbar bærekraftsrapportering vil kunne gi fordeler både for de som investerer, og for selskapene som rapporterer. Investorer skal lettere kunne identifisere de norske selskapene som er godt rustet for omstillingen til en mer bærekraftig økonomi. Selskapene som rapporterer, får blant annet bedre mulighet til å synliggjøre det de gjør for å bli mer bærekraftige, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bilde fra overrekkelse av NOU
OVERREKKELSE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Verdipapirlovutvalgets leder Filip Truyen. Foto: Mark Berger/Finansdepartementet

– Når rapporteringen blir bedre, vil dette også kunne gi vanlige folk bedre mulighet til å holde selskaper ansvarlige for deres påvirkning på miljø, mennesker og samfunn, legger Vedum til.

Virkeområde og rapporteringsstandarder

Kretsen av selskaper som er forpliktet til å rapportere bærekrafts­informasjon, utvides betydelig med CSRD. Virkeområdet for rapporteringsplikten utvides trinnvis fra og med regnskapsåret 2024 til regnskapsåret 2026. Verdipapirlovutvalget foreslår at virkeområdet for regelverket i Norge skal være det samme som i direktivet, og anslår at om lag 2 100 norske selskaper vil bli omfattet av de nye reglene. Utvalget anslår at i overkant av 300 selskaper er omfattet av gjeldende regler om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven.

CSRD innfører mer detaljerte rapporteringskrav, og det stilles også krav om å utarbeide bærekraftsrapporteringen i samsvar med kommende felleseuropeiske standarder. Små og mellomstore noterte foretak skal rapportere først fra regnskapsåret 2026, og får forenklede rapporteringskrav og rapporteringsstandarder. Det er ventet at EU-kommisjonen vil fastsette det første settet med standarder for de store foretakene i løpet av første halvår 2023.

– Jeg vet det er mange i Norge som har ventet på denne utredningen fra Verdipapirlovutvalget. Min oppfordring er at norske selskaper gjør seg kjent hva denne typen rapportering kan komme til å bety for dem, og gi sine tilbakemeldinger gjennom høringen, sier finansministeren.

Attestasjon 

CSRD innfører krav om at bærekraftsrapporteringen skal attesteres av en uavhengig tredjepart. Utgangspunktet i direktivet er at bære­kraftsrapporteringen attesteres av revisoren som reviderer den finansielle rapporteringen. Direktivet åpner likevel for at både annen revisor og alternative tilbydere av attestasjonstjenester skal kunne attestere rapporteringen, under forutsetning av at disse underlegges likeverdige krav som revisorer. Verdipapirlovutvalget foreslår å tillate bruk av både annen revisor og alternative tilbydere av attestasjonstjenester.

Høring

Verdipapirlovutvalgets utredning er sendt på høring. Høringsfristen er 4. september. 

Finansdepartementet tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i tide til at de nye reglene kan innføres i Norge i samme takt som i EU, slik at regelverket vil begynne å gjelde for de største noterte foretakene fra og med regnskapsåret 2024.

Les mer: