Revidert nasjonalbudsjett

Utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ønsker at en større andel av verdiene som skapes ved bruk av våre felles naturressurser skal komme lokalsamfunn, kommunene og felleskapet til gode. Derfor ble det i budsjettforslaget for 2023 varslet om at regjeringen ville foreslå grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Forslag til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft ble sendt på høring 16. desember 2022, med frist 15. mars 2023. I høringsnotatet ble det i utgangspunktet lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Det ble samtidig uttalt at virkningstidspunktet ville vurderes nærmere, blant annet i lys av høringsinnspillene. Flere høringsinstanser har gitt uttrykk for at innføring ikke bør skje med virkning fra 2023.

– Lokalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig del av verdier skapt fra våre felles naturressurser. Samtidig må vi vurdere høringsinnspill og lovregler nøye før et forslag kan fremmes for Stortinget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.

Sammen med forslaget om grunnrenteskatten på vindkraft ble det i budsjett for 2023 vedtatt økning av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023. Denne avgiftsøkningen påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten, og vertskommunene vil dermed få økte inntekter som planlagt.