Vil ha innspill til ny dyrevelferdsmelding

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. Arbeidet påbegynnes sommeren 2022. Nærings- og fiskeridepartementet inviterer nå alle interesserte til å bidra med innspill.

I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. I arbeidet med stortingsmeldingen vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine respektive ansvarsområder.

For at meldingen skal være mest mulig relevant, vil innspill fra et bredt spekter av interessenter være en viktig kilde til kunnskap i det videre arbeidet med meldingen. Nærings- og fiskeridepartementet inviterer derfor til en første innspillsrunde for alle akvatiske dyrearter og akvatiske dyreholdkategorier som dyrevelferdsloven gjelder for innenfor departementets ansvarsområde.

De skriftlige innspillene bør ikke overstige 10-15 sider per innsender. Fristen for skriftlige innspill er 1. september 2022. Innspillene sendes til postmottak@nfd.dep.no og emnefelt merkes «Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd».