Tariffnemndas vedtak 5. desember 2017 om endring av § 3 i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Tariffnemnda mottok den 27. november 2017 en felles anmodning fra LO og NHO om å endre § 3 (2) i forskrift 3. desember 2017 nr. 1788 om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings- serverings- og cateringvirksomheter. § 3 (2) gjelder minste lønnssats for voksne arbeidstakere.

§ 3 har opprinnelig følgende ordlyd:


§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:

(1) For unge arbeidstakere

a) 16 år: kr 102,18
b) 17 år: kr 111,68
c) 18 år: kr 125,94

(2) For arbeidstakere over 18 år: kr 157,18.

Med hjemmel i allmenngjøringsloven § 5 har Tariffnemnda fattet vedtak om endre § 3 (2) slik at § 3 nå skal lyde:

§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:

(1) For unge arbeidstakere

a) 16 år: kr 102,18
b) 17 år: kr 111,68
c) 18 år: kr 125,94

(2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år: kr. 157,18

Nemnda har lagt vekt på at lønnsbestemmelsen bør ha tilsvarende formulering som den underliggende tariffavtalen.


Endringen trer i kraft 1. januar 2018.

Oslo, 5. desember 2017

TARIFFNEMNDA

Johan Kr. Øydegard

Steinar Holden

Giuditta Cordero-Moss

Knut Bodding

Kurt Weltzien

Forskriften