Tariffnemnda

Tolkninger m.m. på Tariffnemndas område

Tolkningsuttalelser

 

Tariffnemndas behandling av krav om allmenngjøringa av tariffavtalene for skips- og verftsindustrien og elektrofagene i hele landet

Tariffnemnda har besluttet å stille behandlingen av LOs begjæringer om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien og Landsoverenskomsten for elektrofagene for hele landet i bero.

Nemda har ønsket en nærmere vurdering av de EØS-rettslige sidene ved allmenngjøringsloven og allmenngjøringsforskriftene før det treffes vedtak i saken.

Tariffnemndas beslutning er truffet på grunnlag den senere tids rettspraksis fra EF-domstolen og øvrige innspill som er kommet under nemndas behandling av sakene.

 

ESAs behandling av allmenngjøringsloven

ESA (EFTA Surveillance Authority) besluttet 15. juli 2009 å lukke en klagesak mot Norge. Klagen gjaldt påstand om at den norske allmenngjøringsordningen var i strid med direktiv 96/71 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting og EØS-avtalen art. 36. Etter en gjennomgang av allmenngjøringsloven, kom ESA til at loven er i overensstemmelse med EØS-regelverket.