Tariffnemndas vedtak av 19. mai 2017 om justering av lønnssatsen i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Protokoll 6/2017

Tariffnemnda har mottatt til behandling felles begjæring av 16. mai 2017 fra LO og YS om justering av lønnssatsen i allmenngjøringsforskriften for godstransport på grunnlag av mellomoppgjøret for 2017.  

Denne saken er behandlet med utvidet nemnd, jf. allmenngjøringsloven § 3 annet ledd. 

Med hjemmel i allmenngjøringsloven § 5 har Tariffnemnda fattet vedtak om justering av lønnssatsen i henhold til begjæringen.

I forskrift 31. mars 2017 nr. 535 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei gjøres følgende endring i satsen i § 3:

§ 3 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 167,65.

Endringen trer i kraft 1. juni 2017.

Oslo, 19. mai 2017

Johan Kr. Øydegard

Steinar Holden 

Giuditta Cordero-Moss 

Knut Bodding

Kurt Weltzien

Lin-Andrea Gulbrandsen

Harald Øvsthus