Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen. Kommisjonen ble året etter også bedt om å inkludere regelverk på forsikringsområdet i dette reformarbeidet.

Banklovkommisjonen avga sin første utredning i 1994, og har siden avgitt totalt 30 utredninger med forslag til ny og revidert lovgivning på finansområdet.

Om Banklovkommisjonen

Opprettet: 1990

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 OSLO

Eget nettsted: http://www.banklovkommisjonen.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Banklovkommisjonen skal gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon. Kommisjonen skal fremlegge utkast til lovregler om betalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Videre skal den fremlegge et utkast til generell lovgivning om bankavtaler.