Årsregnskap for Helse- og omsorgsdepartementet

Årsregnskapet for Helse- og omsorgsdepartementet består av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Helse- og omsorgsdepartementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som departementet har fullmakt til å disponere. Artskontorapporteringen viser regnskapstall Helse- og omsorgsdepartementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Årsregnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet og følger kalenderåret.

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2020 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2019 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2018 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2017 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2016 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2015 i pdf

Helse- og omsorgsdepartementets årsregnskap 2014 i pdf