Rekrutteringsprosessen i Nærings- og fiskeridepartementet

Slik er de ulike fasene av rekrutteringsprosessen i Nærings- og fiskeridepartementet. Det er noe avvik for embetsstillinger som departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjef, avdelingsdirektør og underdirektør.

Hvordan søke stilling hos oss
Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet finner du på departementets nettside regjeringen.no., jobb.dep.no og i NFDs jobbsøkerportal på jobbnorge.no (unntatt for stillinger hvor rekrutteringsfirma benyttes). Du kan enkelt søke stillingene elektronisk ved å følge anvisningene. Stillingene vil i tillegg bli kunngjort på nav.no,  LinkedIn og Finn.no. Stillinger hvor rekrutteringsfirma benyttes publiseres bare på Finn.no av firmaet.

Intervju
Dersom du inviteres til intervju, vil du møte den som kan bli din nærmeste leder og gjerne en saksbehandler fra den aktuelle seksjonen. For mange stillinger kan det være aktuelt med to intervjurunder. Husk å medbringe originale attester og vitnemål til første intervjurunde.

Referanser
I første intervju vil vi be deg om å oppgi referanser dersom dette ikke er gjort i søknaden. Vi avklarer med deg før vi eventuelt kontakter referansene dine. 

Innstilling
Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker skjer i departementets  innstillingsråd. Innstillingsrådet består av representanter fra ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene.

Tilbud
Etter at innstillingen er vedtatt i Innstillingsrådet, blir den aktuelle kandidaten kontaktet og tilbudt stillingen. Hvis kandidaten takker ja til tilbudet, mottar vedkommede blant annet et tilsettingsbrev og arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (for eksempel fast/midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn). Alle øvrige søkere vil få tilsendt en e-post om utfallet i tilsettingssaken.

Tidsforløp
En tilsettingsprosess vil vanligvis ta noe tid fra utløpet av søknadsfristen til tilsettingsrådet har fattet sitt vedtak.

Som søker har du på forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. For øvrig viser vi nærmere til reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Velkommen som søker!