Etater og virksomheter under Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet (OD)             

Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat. 

ODs nettsider

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)             

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging.

NVEs nettsider.

Petoro

Petoro AS er et statsaksjeselskap som ble etablert i 2001. Petoro forvalter de forretningsmessige sidene knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). En viktig oppgave for staten som eier er å legge forholdene til rette for at selskapet når de mål staten har for selskapet samt å sikre at selskapet driver sin aktivitet innenfor gjeldende overordnede rammer.

Statsråden i Olje- og energidepartementet representerer staten som eneeier av Petoro gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Petoros nettsider.

Gassco

Gassco AS er et statsaksjeselskap som ble etablert i 2001. Gassco har et overordnet ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne i Gassled. Gassco har hatt operatøransvaret for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen siden 1. januar 2002. Operatøransvaret er hjemlet i Petroleumsloven og i avtalene med eierne av transportsystemet Gassled. Gassco skal ha en sentral rolle når det gjelder videreutviklingen av gasstransportsystemet. Transport- og behandlingsanleggene skal tjene alle produsenter av gass og bidra til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene på kontinentalsokkelen

Statsråden i Olje- og energidepartementet representerer staten som eneeier av Gassco gjennom generalforsalingen som er selskapets øverste organ.

Gasscos nettsider.

Statnett SF

Statnett er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet. Selskapet ble opprettet i 1992. Hovedoppgaven er å være det systemansvarlige nettselskapet i Norge. Statnett eier om lag 90 prosent av sentralnettet. Statnett er et såkalt kategori IV selskap, det vil si et selskap som først og fremst er statlig eid på grunn av sine viktige samfunnsoppgaver.

OED har to roller overfor Statnett. Den ene er som eier, den andre som sektormyndighet. Det arrangeres et foretaksmøte og to eiermøter med foretaket i året. Eiermøtene er opprettet for å kunne ta opp aktuelle saker som både eier og styre ser det som hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Hvis departementet skal instruere Statnett, må det skje på foretaksmøtet.

Som sektormyndighet fastsetter departementet en lang rekke enkeltvedtak (som f eks konsesjoner) og rammevilkår (som f eks forskrifter om økonomisk regulering) for selskapet/sektoren. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett, i tillegg kommer en rekke direktereguleringer som blant annet systemansvarsforskriften, bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og tariffering.

Gassnova

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eies av Olje- og energidepartementet.

Gassnova har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2), og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er et mål at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering. Gassnova skal gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Technology Centre Mongstad DA. Teknologisenteret på Mongstad er etablert som en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

Teknologiutviklingen realiseres også gjennom programmet CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Gassnova administrerer demonstrasjonsdelen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer forsknings- og utviklingsdelen.

Gassnovas nettsider.

Equinor

Olje- og energidepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Målet med statens eierskap i Equinor ASA er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen selger Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor, og at eierskapet i Petoro og SDØE forvaltes av ett og samme departement.

Equinors nettsider.