Brev til Nav om å behandle saker før 1.6.2012

Høyesterett konkluderte i dom av 2. juli 2021 med at folketrygdens oppholdskrav for arbeidsavklaringspenger har vært praktisert feil opp mot EØS-retten både før og etter 1. juni 2012.

Det legges til grunn at tilsvarende feilpraktisering gjelder ytelsene sykepenger og pleiepenger, og rehabiliteringspenger og attføringspenger som er forløperne til arbeidsavklaringspenger som ble etablert i 2010.

Arbeids- og velferdsdirektoratet bes på bakgrunn av dette om å begynne å behandle overnevnte saker fra før 1. juni 2012. Arbeids- og sosialdepartementet ber om at tilbakekrevingssaker for domfelte personer og berørte med saker både før og etter 1. juni 2012 prioriteres.