Søknad om godkjenning av erverv av aksjer i TrønderEnergi Nett AS

Om godkjenning av erverv av aksjer i TrønderEnergi Nett AS.

Finansdepartementet viser til Finanstilsynets brev 31. august 2011 vedlagt søknad fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 6. juli 2011 om godkjenning av erverv av aksjer i TrønderEnergi Nett AS. Saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til fortolkningen av forsikringsvirksomhetsloven §§ 6-1 og 6-2. Finanstilsynet har derfor ansett at saken bør avgjøres av Finansdepartementet.

1. Rettslig grunnlag
Fra og med 1. januar 2011 ble mulighetene for livsforsikringsselskaper og pensjons-foretak til å investere i infrastruktur utvidet. Kapitalforvaltningsforskriften (forskrift 17. desember 2007 nr. 1457) ble endret slik at selskapene kan plassere inntil 5 prosent av kundemidlene i aksjeselskaper uten gjeld som eier infrastruktur, jf. forskriften § 3-1 første ledd nr. 14. Disse infrastrukturinvesteringene skal godkjennes av Finanstilsynet. Kapitalforvaltningsforskriften stiller også nærmere krav til hva som kan regnes som «infrastrukturinvesteringer», blant annet må investeringen gi «langsiktig, stabil og forutsigbar avkastning», jf. forskriften § 1-2 nr. 10. Infrastrukturinvesteringer som ikke omfattes av forskriftens § 3-1 første ledd nr. 14 vil etter omstendighetene kunne omfattes av forskriften § 3-1 første ledd nr. 20 («sekkeposten»). Inntil 10 prosent av kundemidlene kan investeres i eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20.

Det følger av forsikringsvirksomhetsloven § 6-1 at forsikringsselskaper bare kan drive forsikringsvirksomhet og virksomhet som henger naturlig sammen med forsikringsvirksomhet. Bestemmelsen omtales ofte som et forbud mot at forsikrings-selskaper kan drive såkalt forsikringsfremmed virksomhet. I forlengelsen av dette forbudet begrenser forsikringsvirksomhetsloven også forsikringsselskapenes adgang til å investere og øve innflytelse i selskaper som driver virksomhet som selskapet ikke selv kan drive. Et forsikringsselskap kan etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-2 første ledd ikke eie eller ved stemmegivning representere mer enn 15 prosent av aksjene eller andelene i et selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet (med unntak av eierandeler i andre finansinstitusjoner). Bestemmelsen får anvendelse på kundemidlene. Selskapskapitalen er unntatt «dersom den økonomiske risiko ved investeringen er begrenset til verdien av den aktuelle investeringen». Avhengig av hvilken virksomhet et «infrastrukturforetak» driver, vil forsikringsvirksomhetslovens begrensninger kunne få betydning for hvor stor eierandel livsforsikringsselskapet eller pensjonskassen kan ha i et slikt foretak.

Forsikringsvirksomhetsloven åpner for at Kongen kan gjøre generelle og individuelle unntak fra virksomhetsbegrensningen i § 6-1, og i særlige tilfelle gjøre unntak fra reglene om eierandeler og innflytelse i § 6-2. Kompetansen er delegert til Finansdepartementet og videre til Finanstilsynet. Delegasjonen til Finanstilsynet omfatter ikke saker av viktighet og/eller saker av prinsipiell karakter.

2. Søknaden
KLP søker om godkjenning av erverv av 35 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS. Kjøpesummen for 35 prosent av aksjene er 750 millioner kroner. For det tilfellet at Finanstilsynet anser at forsikringsvirksomhetsloven § 6-2 jf. § 6-1 (forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet) er til hinder for en slik eierpost, søker KLP om godkjenning av erverv av 15 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.

TrønderEnergi Nett AS er et heleid datterselskap av TrønderEnergi AS, med hovedkontor i Trondheim. Virksomheten i selskapet er overføring av energi, samt annen aktivitet som hører naturlig sammen med dette. TrønderEnergi Nett AS eier, driver og bygger regionalnettet i store deler av Sør-Trøndelag. Det er opplyst at det meste av regionalnettet i Sør-Trøndelag, eid av TrønderEnergi Nett AS og Statnett, er samlet i et regionalt fellesnett med lik tariffering. Dette fellesnettet administreres av TrønderEnergi Nett AS. Av søknaden fremgår det at TrønderEnergi Nett AS har en nettkapital på 1,5 mrd. kroner, omsetning på om lag 700 millioner kroner, 122 000 nettkunder og 236 ansatte.

KLP anfører at den omsøkte investeringen oppfyller kravene i kapitalforvaltnings-forskriften som gjelder infrastrukturinvesteringer spesielt (§ 3-1 første ledd nr. 14 jf. § 1 2 nr. 10). Videre mener KLP at TrønderEnergi Nett AS ikke driver forsikrings-fremmed virksomhet og at forsikringsvirksomhetsloven § 6-2 jf. § 6-1 således ikke er til hinder for at KLP erverver 35 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.

3. Finanstilsynets tilrådning
Finanstilsynet har vurdert om investeringen oppfyller kapitalforvaltningsforskriftens nærmere krav. Finanstilsynet har kommet til at investeringen oppfyller kravene og vil kunne omfattes av forskriften § 3-1 første ledd nr. 14, dersom 1) vedtektene i TrønderEnergi Nett AS endres slik at det fremgår at selskapet ikke kan ha gjeld utover normal driftskreditt, og 2) at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS begrenses til infrastrukturinvesteringer (noe som innebærer at den eksterne delen av entreprenørvirksomheten fases ut) på tidspunktet for KLPs klassifisering av investeringen i henhold til kapitalforvaltningsforskriften § 3-1 første ledd nr. 14 («infrastrukturposten»).

En eierandel som overstiger 15 prosent forutsetter at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS ikke anses som forsikringsfremmed virksomhet. Etter Finanstilsynets vurdering vil eie av infrastruktur i seg selv ikke være i strid med forsikringsvirksomhetsloven, der livsforsikringsselskapets rolle er begrenset til å være en «passiv finansiell investor» og driften foretas for andres regning og risiko. Finanstilsynet viser imidlertid til at en ren finansiell investering i nettselskaper ikke vil være mulig, fordi regelverket for krav til egenkompetanse hos nettselskaper (forskrift 10. mars 2001 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) stiller krav om at ethvert nettselskap skal ha en egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgavene knyttet til driften. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2011. Spørsmålet er dermed om denne pålagte driften innebærer at virksomheten utgjør forsikringsfremmed virksomhet, slik at KLP ikke kan eie mer enn 15 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.

Finanstilsynet har på den ene siden vist til at nettselskaper er underlagt en regulering som gjør at virksomheten skiller seg fra annen ordinær næringsvirksomhet, jf. bl.a. regler om inntektsregulering, kostnadsdekning og minsteavkastning. På den annen side påpeker Finanstilsynet at virksomheten i selskapet har stor samfunnsmessig betydning og at det ikke kan utelukkes at det foreligger en risiko for at KLP vil kunne ta andre enn rent finansielle vurderinger knyttet til investeringen. Kraftsektorens sterke forankring i kommunal sektor og faren for interessekonflikt for KLP er også trukket frem i denne sammenheng. Etter en konkret vurdering, hvor Finanstilsynet etter det opplyste har lagt avgjørende vekt på reguleringen av næringsvirksomheten, herunder inntektsreguleringen, har Finanstilsynet kommet til at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS ikke er å anse som forsikringsfremmed. Finanstilsynet synes også å ha lagt vekt på at forsikringsvirksomhetslovens forbud mot forsikringsfremmed skal underlegges en dynamisk tolkning, og at den aktuelle investeringen i TrønderEnergi Nett AS har egenskaper som anses velegnet og godt tilpasset KLPs forpliktelser. Etter Finanstilsynets vurdering kommer således ikke forsikringsvirksomhetsloven § 6-2 og forbudet mot å eie eller representere mer enn 15 prosent av aksjene eller andelene i et selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet, til anvendelse.

Finanstilsynet tilrår på denne bakgrunn at Finansdepartementet godkjenner det omsøkte ervervet som en infrastrukturinvestering i henhold til kapitalforvaltnings-forskriften § 3-1 første ledd nr. 14 under forutsetning av at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS er begrenset til eie og drift av eget nett, samt at ekstern virksomhet er faset ut og at kravet til gjeldfrihet sikres.

4. Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet deler Finanstilsynets vurdering av at rekkevidden av forsikringsvirksomhetslovens forbud mot forsikringsfremmed virksomhet er av avgjørende betydning for spørsmålet om KLP kan erverve 35 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.

Finansdepartementet deler Finanstilsynets vurdering av at den omsøkte investeringen har grunnlag for å generere en «langsiktig, stabil og forutsigbar avkastning». Departementet viser blant annet til at TrønderEnergi Nett AS er et regulert monopol med mulighet for å kompensere et dårlig driftsresultat gjennom å beregne nye tariffer for prising av tjenestene i påfølgende år. TrønderEnergi Nett AS er videre myndighetspålagt å yte en minsteavkastning på gjennomsnittlig to prosent over siste fem år, noe som begrenser nedsiderisikoen i investeringen. Finansdepartementet er enig med Finanstilsynet at den omsøkte investeringen med to forbehold, er i tråd med kapitalforvaltningsforskriften § 3-1 første ledd nr. 14 jf. § 1-2 nr. 10.

I likhet med Finanstilsynet legger Finansdepartementet til grunn at det er en forutsetning at det sikres at TrønderEnergi Nett AS ikke har eller kan ha gjeld utover normal driftskreditt. Videre er Finansdepartementet enig med Finanstilsynet i at den eksterne virksomheten i TrønderEnergi Nett AS må fases ut, slik at virksomheten er begrenset til drift av eget nett, for at investeringen skal kunne omfattes av kapitalforvaltnings¬forskriften § 3-1 første ledd nr. 14.

Finansdepartementet har vurdert om virksomheten i TrønderEnergi Nett AS er virksomhet som KLP selv kan drive i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 6-1 jf. § 6-2. For at KLP skal kunne eie 35 prosent av aksjene (innenfor kollektivporteføljen) i TrønderEnergi Nett AS, er det avgjørende at virksomheten i nettselskapet ligger innenfor den virksomhet som KLP selv kan drive i henhold til forsikringsvirksomhets-loven § 6-1. Dersom virksomheten ikke ligger innenfor den virksomhet KLP selv kan drive, kan KLP (innenfor kollektivporteføljen) ikke eie mer enn 15 prosent av aksjene i selskapet.

TrønderEnergi Nett AS er et nettselskap med konsesjon i henhold til energiloven (lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.). Med hjemmel i energiloven er det fastsatt forskrift 10. mars 2011 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer («kompetanseforskriften»). Forskriften trådte i kraft 1. juli 2011 og innebærer at det stilles krav om at blant annet nettselskaper skal ha egen kompetanse til å utføre de oppgavene som følger av energiloven og tilhørende forskrifter samt konsesjonsvedtak fastsatt med hjemmel i energiloven (§ 1). Kravene gjelder i normaldrift (ordinære driftssituasjoner). Kravene til nettselskaper følger av forskriften § 3, som blant annet fastsetter at nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til de ulike delene av nettselskapets virksomhet, som for eksempel nettforvaltning og driftskontrollfunksjonen. Dette innebærer at nettselskapet selv må drive virksomheten, og ikke har adgang til for eksempel å utkontraktere den operative driften til andre.

Finansdepartementet viser til at det at det drives virksomhet i nettselskapet ikke i seg selv rammes av forsikringsvirksomhetslovens forbud mot forsikringsfremmed virksomhet. Men arten og omfanget av den virksomheten som nettselskapet er pålagt i henhold til kompetanseforskriften, vil etter Finansdepartementets vurdering ha betydning for spørsmålet om virksomheten er innenfor de rammene som forsikringsvirksomhetsloven oppstiller. Etter Finansdepartementets vurdering taler kravet om at nettselskapet selv må ha bemanning og i hovedsak forestå den operative driften av nettselskapet for at det ikke er snakk om «virksomhet som henger naturlig sammen med forsikringsvirksomhet», jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-1. Virksomhetens art skiller seg også klart fra forsikringsvirksomhet. Departementet kan vanskelig se at dette er virksomhet som har en naturlig og nær sammenheng med forsikringsvirksomhet. Videre viser Finansdepartementet til at virksomheten er av en slik art og av et slikt omfang at den vanskelig kunne vært drevet av forsikringsselskapet selv. Dette er en forutsetning for at man er innenfor forsikringsvirksomhetslovens rammer for virksomhet som et forsikringsselskap selv kan drive eller eie og øve innflytelse over. 

Finanstilsynet har i sin tilrådning lagt avgjørende vekt på at næringsvirksomheten i TrønderEnergi Nett AS er regulert, og har særlig vist til inntektsreguleringen. Finansdepartementet er imidlertid kommet til at dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Etter en konkret vurdering, hvor det er sett hen til de sentrale hensyn som begrunner forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet, har Finansdepartementet kommet til at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS er å anse som forsikringsfremmed virksomhet. Forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet er blant annet begrunnet i sikkerhetshensyn. Videre vises det i forarbeidene til at det er naturlig å kreve at de økonomiske ressursene som forsikringsselskapet disponerer, brukes til beste for forsikringstakerne. Finansdepartementet finner etter dette ikke å kunne godkjenne KLPs erverv av 35 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.

Finansdepartementet godkjenner erverv av 15 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS i medhold av kapitalforvaltningsforskriften § 3-1 første ledd nr. 14 jf. § 1-2 nr. 10. Godkjennelsen forutsetter at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS er begrenset til eie og drift av eget nett. Godkjennelsen forutsetter videre at det sikres at TrønderEnergi Nett AS ikke har eller kan ha gjeld utover normal driftskreditt, jf. kapitalforvaltnings-forskriften § 3-1 første ledd nr. 14.

Dette vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Per Øystein Eikrem
                                                                             avdelingsdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet