Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Etter EUs regelverk legges det fra 1. januar 2016 opp til pliktig gjensidig anerkjennelse av krav til motsyklisk buffer opp til 2,5 prosent i de forskjellige jurisdiksjonene i EU.

Det innebærer at alle institusjoner som omfattes, skal beregne sitt institusjonsspesifikke krav til motsyklisk kapitalbuffer ut fra de kravene til motsyklisk kapitalbuffer som gjelder i de landene finansinstitusjonen har virksomheten. Hjemlandsmyndigheten kan også fastsette at finansinstitusjoner skal oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre lands myndigheter som overstiger 2,5 pst. for den del av virksomheten som drives i vedkommende land. Videre kan hjemlandsmyndigheten sette slikt bufferkrav for egne institusjoners virksomhet i land der vertlandsmyndighetene ikke har fastsatt et eget bufferkrav.

I henhold til forskrift 4. oktober 2013 nr. 1170 om motsyklisk kapitalbuffer § 4 fastsetter departementet i hvilken grad norske finansinstitusjoner skal oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre lands myndigheter for den del av virksomheten som drives i vedkommende land, samt eventuelt bufferkrav for virksomhet i land der myndighetene ikke har fastsatt eget bufferkrav. Det følger av gjeldende rett at det norske kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal beregnes for hele beregningsgrunnlaget, dvs. også for den delen av bankenes virksomhet som drives i andre land.

I forbindelse med innføringen av et system med motsyklisk kapitalbuffer og obligatorisk gjensidig anerkjennelse innen EU fra 1. januar 2016, bør det vurderes om det også for norske finansinstitusjoner skal beregnes en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer ut fra de fastsatte kravene i andre EØS-land for den del av virksomheten som drives i vedkommende land. Det europeiske makrotilsynet (ESRB)arbeider med anbefalinger til hvordan motsyklisk kapitalbuffer skal beregnes for engasjementer i tredjeland.

Departementet ber Finanstilsynet utarbeide utkast til høringsnotat og forskriftsbestemmelser som åpner for at krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre EØS-lands myndigheter for den del av virksomheten som drives i vedkommende land, kan benyttes for beregningen av institusjonsspesifikke krav til motsyklisk kapitalbuffer for norske institusjoner. Det bør i den sammenheng også vurderes hvordan andre EU-land antas å ville forholde seg til den motsykliske kapitalbufferen fastsatt av norske myndigheter for deres bankers virksomhet i Norge.

Vi ber om utkast innen utgangen av mars 2016.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør