Delegasjon av departements myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven til Finanstilsynet

Stortinget vedtok 7. april 2015 ny lov om finansforetak og finanskonsern, som ble sanksjonert 10. april 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Vedtakelsen av finansforetaksloven omfattet også vesentlige endringer i forsikringsvirksomhetsloven. I tillegg er forsikringsvirksomhets­loven redaksjonelt omarbeidet, slik at en rekke bestemmelser er omredigert eller har fått ny paragrafnummerering. På grunn av endringene delegerer departementet myndighet til Finanstilsynet på nytt. I tillegg utvider Finansdepartementet delegasjonen på noen områder.

Finansdepartementet delegerer herved til Finanstilsynet departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning.

Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet

- § 2-8 annet ledd: Sette andre vilkår for samtykke til sammenslåing, deling eller opphør av en pensjonskasse.

- § 7-5 sjette ledd annet punktum: Adgang til å forby bruk av premier i skadeforsikring som finnes ubetryggende eller urimelige

- § 8-4: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for mindre gjensidige forsikringsforetak

- § 8-6: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver gjenforsikringsvirksomhet

- § 8-7: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver forsikring av krigsrisiko til sjøs

- § 8-8 første ledd: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for egenforsikringsforetak

- § 9-1 ilegge tvangsmulkt

 

Finanstilsynet skal på halvårlig basis oversende Finansdepartementet en rapport om utøvelse av delegert myndighet innenfor de ulike områdene, inkludert en redegjørelse for innholdet i den enkelte sak, herunder begrunnelsen for hvorfor saken ikke er viktig og/eller prinsipiell og ikke gjelder en institusjon av særlig betydning.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør