Kapitalkrav for pensjonskasser

Vi viser til brev 27. januar 2016 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet, der Finans­tilsynet bl.a. tilrår at en forenklet versjon av Solvens II-kapitalkravet (basert på tilsynets stresstest I) innføres som et bindende kapitalkrav for pensjonskassene.

Finanstilsynet viser til at dagens avkastningsutsikter tilsier at soliditetsregelverket for pensjonskasser styrkes og gjøres mer risikosensitivt for å sikre fremtidige pensjons­utbetalinger, og at den likeartede virksomheten i livsforsikringsforetakene og pensjons­kassene bør møtes med samme type kapitalkrav. Finanstilsynet peker også på at eventuelle nye kapitalkrav i EU/EØS-regelverket synes å ligge lenger frem i tid enn tidligere antatt.

Departementet er enig i at det nå bør utarbeides utkast til nye soliditetskrav i Norge for å sikre hensiktsmessig regulering av pensjons­kassene, basert på en forenklet versjon av Solvens II. Departementet er enig i at det synes hensiktsmessig at Finanstilsynet utarbeider utkast til slike forskriftsregler med utgangspunkt i eksisterende tilsyns­verktøy og rapportering (stresstest I), noe som bl.a. bidrar til at reguleringen også får klare paralleller til den tilsvarende reguleringen av livsforsikringsselskaper. Som Finanstilsynet har redegjort for, vil det være mulig å utvikle og innføre slike krav nokså raskt.

Finanstilsynet peker i brevet 27. januar 2016 på at det kan være behov for å innføre regler som på noen punkter avviker noe fra den tilsvarende reguleringen av livsforsikringsselskaper, bl.a. når det gjelder effekt av utsatt skatt, definisjon av kapital mv. Etter departementets syn er det viktig at slike forhold belyses i et høringsnotat om nye kapitalkrav for pensjons­kasser. Høringsnotatet bør inneholde en vurdering av om det er behov for spesielle tilpasninger for å få noe mer stabilitet i kravene for pensjonskassene. Det bør videre også vurderes om nye kapitalkrav i sin utforming bør differensieres ut fra pensjonskassens størrelse eller virksomhetens art, f.eks. slik at mindre/enklere virksomheter kan velge enklere regler for beregning av kapitalkravet, uten at nivået på kravet reduseres, mens reglene for større pensjonskasser blir likere reglene for livsforsikringsforetakene. Departementet ber Finanstilsynet utarbeide høringsnotat og utkast til forskriftsregler om nye kapitalkrav for pensjonskasser innen utgangen av juni 2016. Vi ber om at det drøftes særskilt når kravene bør gjelde fra.

Finanstilsynet skriver i brevet 27. januar 2016 at det i mellomtiden bør inntas et nytt krav i kapital­forvaltningsforskriften om at styret i pensjonskassen skal vurdere å iverksette tiltak som kan redusere risikoen eller øke bufferkapitalen, dersom risikoanalyser basert på virkelig verdi gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt. Finanstilsynet mener at et slikt midlertidig krav bør innføres raskt og gjelde frem til nye kapitalkrav for pensjonskasser trer i kraft. Departementet ber Finanstilsynet utarbeide høringsnotat og utkast til slik forskrifts­endring innen 30. mars 2016.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør