Regelverket om uvektet kjernekapitalandel

Krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv. trer i kraft 30. juni 2017. Det følger av CRR/CRD IV-forskriften § 5 fjerde ledd siste punktum at Finansdepartementet skal fastsette regler om beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet).

Nærmere regler om eksponeringsmålet følger av kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Norsk oversettelse er under utarbeidelse.

 

Les hele brevet (pdf)