Høringsuttalelser

Med merknader

Kamal Anwar

Martimt Forum

Norges Rederiforbund

     Norges Rederiforbund Vedlegg

Sjøassurandørenes Centralforening

Sjøfartsdirektoratet

Utenriksdepartementet

Det norske Veritas

Forsvarsdepartementet

Norsk Våpeneierforbund

Politidirektoratet

       Politidirektoratet_Vedlegg_Kripos

Riksadvokaten

 

Uten merknader

Arbeidsdepartementet

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbuk- og matdepartementet

Miljøverndeprtementet

Polithøgskolen 

Fiskeri- og kystdepartementet

Samferdselsdepartementet

 

Til toppen