Invitasjon til å søke om tilskudd til oppgradering av studentboliger

Smitteverntiltakene som følge av Covid-19-pandemien og konsekvensene for norsk konomi har medført et fall i aktiviteten i pågående prosjekter i byggebransjen. Vi viser til Prop. 127 S (2019-2020) der regjeringen foreslår flere bygge- og vedlikeholdstiltak for å stimulere økonomien og øke sysselsettingen gjennom økt aktivitet i byggenæringen. Regjeringen har lagt vekt på at midlene er midlertidige og at de skal gå til prosjekter som kan igangsettes raskt. Som ett av disse tiltakene er det bevilget 250 millioner kroner i tilskudd for å oppgradere eksisterende studentboliger.