Nyhetsbrev nr.1/2017 fra stedsutvikling.no

Stortingsmelding om by- og distriktspolitikk
Konferanse om byliv, byrom og bynatur 
Erfaringskonferanse om områderettet arbeid
Landets mest attraktive by – nominasjonen er i gang
Kunst skal skape levende sentrum
Vakre vegers pris 2016
Sentrumsregnskap for Fredrikstad
Tilskudd til lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata
Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet?
Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok
Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder
Sørlandsbyene samarbeider om byutvikling

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Ny stortingsmelding om by- og distriktspolitikk

Fredag 17. februar la regjeringen frem stortingsmeldingen "Berekraftige byar og sterke distrikt". - Byene og distriktene trenger hverandre, derfor er vi opptatt av hvordan vi kan styrke samspillet mellom bygd og by, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under lanseringen. Han fremhevet videre at meldingen presenterer en politikk som styrker evnen til omstilling i næringslivet og legger til rette for gode byer og levende lokalsamfunn over hele landet. By- og tettstedsutvikling og planlegging som verktøy for samfunnsutvikling er viktige tema i meldingen.

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Bærekraftig arealbruk og transportsystem

Et eget kapittel i meldingen er viet bærekraftig areal- og transportutvikling. Her fremheves tre forhold som regjeringen vil legge særlig vekt på; en styrket knutepunktutvikling, mer boligbygging i pressområder og mer vekt på regionale utfordringer og løsninger. Regjeringen vil også medvirke til reduksjon av biltransport, økt kollektivtransport og et styrket bymiljø gjennom lokalisering av statlige arbeidsplasser. Dette må sikres på et tidlig tidspunkt i arbeidet med å velge lokalisering. Regjeringen ser det også som viktig at staten legger til grunn prinsippene for bærekraftig areal- og transportutvikling som eiendomsforvalter og tjenesteleverandør.

Les hele kapittel 4 "Berekraftig arealbruk og transportsystem"

Kvalitet i de bygde omgivelsene

Kvalitet i arkitekturen og attraktive byrom er viktig for å fremme liv, trivsel og ferdsel i byene. Dette må speiles i utformingen av planer på alle nivå, fra oversiktsplaner til detaljutforming av bygninger, gater, parker og plasser. Lokale handlingsplaner for kvalitet og god arkitektur kan være et aktuelt verktøy. Regjeringen vil styrke veiledningen om by- og stedsutvikling. Meldingen omtaler også behovet for en grønn omstilling og at utviklingen i byene må skje med tanke på å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg et våtere, varmere og villere klima.

Les hele delkapittel 5.1 "Kvalitet i dei bygde omgjevnadene"

Levende sentrum

Et levende og attraktivt sentrum med godt omdømme er bra for innbyggere og næringsliv i hele regionen. Meldingen fremhever derfor betydningen av å legge til rette for en god miks av boliger, handel, tjenester og arbeidsplasser i sentrum, samt gode og varierte møteplasser tilpasset ulike brukere. Helhetlige sentrumsplaner omtales som et godt verktøy for målrettet, langsiktig og forpliktende samarbeid mellom ulike aktører om sentrumsutvikling. Regjeringen vil støtte opp om kommuner og andre aktører som ønsker å gå foran i sentrumsutviklingen, herunder prøve ut nye verktøy for forpliktende samarbeid. Regjeringen vil også vurdere å endre nasjonalt regelverk for å fremme økt midlertidig bruk av tomme lokaler.

Les hele delkapittel 5.2 "Levande sentrum"

Mo i Rana
Teaterfestivalen "Vinterlys" på Mo i Rana setter sitt preg på gatebildet. Foto: Erik Veigård/Videofabrikken

Det ble sendt ut et eget nyhetsbrev i forbindelse med stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Åpen konferanse om byliv, byrom og bynatur i Oslo, 22.-23. mai

Vi ønsker oss levende og sosialt bærekraftige byer og tettsteder, men hvordan gjør vi det i praksis? På konferansen "Grønne levende byer – byliv, byrom og bynatur" rettes oppmerksomheten mot hvordan vi kan utvikle trivelige, trygge og tilgjengelige steder med vekt på lokale initiativ, hverdagsliv og folkehelse. Her kan du få vite mer om hvordan gode byrom og forbindelser kan koble byen og menneskene bedre sammen og gjøre stedene mer attraktive. Og hvordan natur i byen kan gi bedre bymiljø, blågrønne møteplasser og et rikere biologisk mangfold. Konferansen arrangeres av Forum for stedsutvikling i samarbeid med Oslo kommune og NMBU.

Kontaktperson i Oslo kommune: charlotte.solvang@bym.oslo.kommune.no

Levende grønne byer

Staten og byene delte erfaringer fra områderettet arbeid

Mange større og mellomstore byer i Norge har store utfordringer med geografisk konsentrasjon av særskilte levekårsutfordringer i enkelte bydeler. En rekke departementer og statlige etater har derfor i flere år samarbeidet med Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim om å bedre levekår i utsatte områder. Over mange år er det utviklet nye effektive samarbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak. Formålet med konferansen var å spre denne kunnskapen og erfaringene til resten av landet, samt å få frem kommunenes utfordringer og behov. Kommunal- og moderniseringsminister åpnet konferansen.

Se program, statsrådens tale og foredrag fra Erfaringskonferansen om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder.

Paneldebatt
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i paneldebatt med deltagelse fra seks byer. Foto: Jan Hausken 

Fire håndbøker i områderettet arbeid

Oslo kommune gav høsten 2016 ut tre håndbøker om hvordan kommuner kan skape gode nærmiljøer i utsatte byområder ved å samarbeide bedre med seg selv, med innbyggerne og med lokale aktører. Håndbøkene er basert på erfaringene fra Groruddalssatsingen og ble utarbeidet i samarbeid med NIBR. Rapporten "Områdeløft Ammerud - Trivsel og trygghet på spill" (NIBR-rapport 2016:21) presenterer resultater fra en stedsanalyse på Ammerud gjennomført høsten 2016. Oppdraget var å identifisere eventuelle effekter som områdeløftet på Ammerud har hatt for befolkningen sett opp mot hovedmål og strategier, samt avdekke hvordan utviklingen har vært fra 2013 til 2016.

Nominer landets mest attraktive by! 

18. mars går fristen ut for å nominere kandidater til "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" for 2017. Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Stedet behøver ikke å ha bystatus, men man må kunne vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. For at juryen skal få et bedre grunnlag for sine vurderinger, må følgende tre spørsmål besvares for å kunne nominere:

  • Hva er gjort for å skape liv og trivsel for innbyggere og næringsliv der du bor, og hva setter du særlig pris på?
  • Hva kan andre byer og tettsteder lære av dette?
  • Hvordan har du og resten av innbyggerne fått være med på å utvikle stedet ditt?

En uavhengig jury velger ut vinneren blant de nominerte. Vinneren offentliggjøres i juni og får 250.000 kroner, et diplom og en plakett.

Kunst skal skape levende sentrum

Lærdal, Tromsø og Haugesund får støtte av KORO i 2017 til å realisere kunstprosjekter for å bidra til et levende sentrum. Mange av dagens kunstnere er opptatt av sted og involvering, samtidig som det offentlige i stor grad fokuserer på inkluderende og gode byer. Kurator Truls Ramberg ved KORO og ansvarlig for ordningen, mener tiden er moden for å tenke kunst og byutvikling i sammenheng. KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. 

I februar i år arrangerte KORO konferansen "Offentlig kunst og byutvikling". Målet var å bidra til økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling. Konferansen førte sammen oppdragsgivere, byutviklere, kulturplanleggere og andre sentrale aktører innen kunst i offentlige rom.

Hederlig omtale til Carl Berners plass

Carl Berners plass i Oslo ble tildelt hederlig omtale av juryen for Vakre vegers pris 2016. Ifølge juryen er plassen et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.

Folk, fakta og fremtid - sentrumsregnskap for Fredrikstad

Fredrikstad Næringsforening ønsket en mer faktabasert sentrumsutvikling. Foreningen har derfor kartlagt befolkningens handlevaner gjennom Interregprosjektet «Urban stedsinnovasjon». Undersøkelsen omfattet en kvantitativ spørreundersøkelse, dybdeintervjuer, tellepunkter som viste aktivitet i sentrum og feltforskning utført av studenter. Spørsmålene dreide seg om åpningstider, parkering, service, arrangementer, trygghetsfølelse, foretrukne handlesteder og mye mer. Undersøkelsen skulle både identifisere hvilke forhold som har størst innvirkning på bruk av Fredrikstad sentrum, og samtidig kartlegge innbyggerens «følelse av Fredrikstad». Resultatene av undersøkelsen har ført til at åpningstider, parkering, butikkmiks, samt service og fagkunnskap vil bli prioritert i det videre arbeidet for å utvikle Fredrikstad sentrum.

Rapport: Fredrikstad. Folk, fakta og fremtid

4 mill. til private aktører, organisasjoner m.fl. for å sikre tilstrekkelig lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av første kvartal lyse ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. En nærmere omtale av ordningen og søknadsfrist, vil bli lagt ut på departementets hjemmesider med det første. Se fjorårets utlysningstekst.

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: espen.koksvik@kmd.dep.no

Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet?

En ny rapport fra TØI skal øke kunnskapen blant lokale beslutningstakere om hvordan boligsatellitter kan og bør utvikles dersom målet er at de skal kunne tilby et minimum av handel og service, samt tilrettelegge for et godt kollektivtilbud og høye gangandeler innad i boligområdet. I følge rapporten bør en boligsatellitt ha minst 3-5000 beboere og være lokalisert innenfor 800 meters gangavstand, dersom det skal kunne etableres et enkelt handelstilbud som f.eks. dagligvarer. Handelstilbudet skal kun dimensjoneres for å betjene det lokale markedet.

Rapporten har et klart utgangspunkt om at fortetting i sentrale byområder er bedre enn ny feltutbygging i utkanten av byen, eller fortetting i eksisterende satellitter, gitt målsetninger om redusert biltrafikk. Fra et klimaperspektiv bør derfor sentral fortetting prioriteres. Nedfelte rekkefølgebestemmelser kan sikre at sentrale byområder fortettes før utbygging i satellitter tillates.

Rapporten er en del av hovedprosjektet Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer (KLIMATT), som bla. TØI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt en rekke statlige etater og fylkeskommuner står bak.

Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? TØI rapport 1530/2016

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

I forbindelse med forskningsprosjektet NÆRTUR har forskere ved NMBU, NTNU og NINA undersøkt om, og hvordan spillemidlene brukes for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. Til tross for at myndighetene ønsker at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, søker ikke kommunene om midler til dette. Forskerne foreslår ni forbedringstiltak som kan føre til økt bevissthet, bedre informasjon og mer målrettet planarbeid i fremtiden. Ett av forslagene går ut på å sette av en bestemt andel av spillemidlene til anleggskategoriene turløyper, turstier og turveier.

Rapport: Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet

Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder for 2017

Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet for uteområder. Målet er at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte. Friluftsråd, DNT og andre interesseorganisasjoner som etablerer et samarbeid med kommune- eller fylkesforvaltningen kan også søke om midler. Søknadsfrist er 4. april 2017.

Les mer om kartlegging av tilgjengelighet på sidene til Statens Kartverk

Sørlandsbyene samarbeider om byutvikling

Under mottoet "Byen er løsningen!", ble nettverket Bynett Sør etablert høsten 2016 for å adressere sørlandsbyenes utfordringer og muligheter. Her møtes forskere, planleggere i kommuner og fylkeskommuner, næringslivsaktører, samt foreninger og lag som er opptatt av byutvikling i små og mellomstore byer på Sørlandet. Deltakerne må være aktive og forplikte seg over tid. Nettverket skal være nav for kunnskapsutvikling, dialog og samskaping. Det skal også stimulere til tverrfaglig byutvikling i regionen og til å utløse nye FoU-prosjekter. Store deler av høsten 2016 ble brukt til å utvikle en omfattende FoU-søknad til Byforsk-programmet i Norges forskningsråd.

Kontaktperson: Prosjektleder William Fagerheim ved Universitet i Agder

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken
E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no