Nyhetsbrev nr.3/2016 fra stedsutvikling.no

I nyhetsbrevet finner du nytt om by- og stedsutvikling fra Forum for stedsutvikling og andre aktører. Vi ønsker alle våre abonnenter en god sommer!

Bodø er Norges mest attraktive by
50 eksempler på tiltak som har skapt liv i tomme bygninger
Suksesskriterier for bruk av kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen
Prosjektmidler til kartlegging av universell utforming

Asker går for sykkelhotell
Gode råd for å få nye innbyggere til å bli boende
Hvordan utvikle gode bomiljøer i småbyer?
Kirkebygg vant Statens byggeskikkpris for 2016
Analyserer av attraktivitet i nordiske byområde
NordMap – nytt nordisk kartverktøy er tilgjengelig
Akershus vil inspirere gjennom ny eksempelsamling
Hvilke sammenhenger er det mellom stedsattraktivitet og verdiskaping?
Byene i Nordland som innovasjonssentra
"Grønt, blått og tett" på Innlandsbykonferansen i september
Lansering av Norges første rapport til FN på bærekraftmålene
Kronikk: Å slå opp med historien
Tid for å nominere til Bolig- og byplanprisen 2016
Stat og fylkeskommuner møttes til nettverksamling om stedsutvikling

Bodø er Norges mest attraktive by

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by for 2016. Viljen til å satse på sentrumsutvikling og prosjektet "Ny by – ny flyplass" avgjorde juryens valg av vinner.

Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen
Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen

50 eksempler på tiltak som har skapt liv i tomme bygninger

Nå er kunnskapsrapporten Levende lokaler tilgjengelig på nett. Eriksen og Skajaa arkitekter har på oppdrag fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) samlet mange gode eksempler på tiltak fra inn- og utland som har skapt liv i tomme bygninger. Rapporten inngår i prosjektet "Levende lokaler" der DOGA sammen med norske byer og en rekke fagmiljøer, har som mål å finne nye metoder for å skape liv og røre i sentrum av norske byer.

Faksimile fra rapporten.Utsnitt fra forsiden av rapporten.

Suksesskriterier for bruk av kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen

En ny rapport dokumenterer at kulturarv bidrar til økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell verdiskaping. Kommunene har en viktig rolle i verdiskapende prosesser lokalt, særlig gjennom sin rolle som reguleringsmyndighet. By- og regionforskningsinstituttet NIBR har utarbeidet rapporten på bestilling fra Buskerud fylkeskommune. NIBR har særlig sett på suksessfaktorene i by- og tettstedsutviklingsprosjekter knyttet til vern og ny bruk av eldre bygninger. Rapporten danner grunnlag for arbeidet med regional plan for kulturminnevern i fylket.

Prosjektmidler til kartlegging av universell utforming

Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra eller friluftsområder. Resultatene av kartleggingen publiseres på norgeskart.no.

Søknadsfrist er 15. juli 2016.

Utlysningen fra Kartverket: Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2016 (pdf)

Kontaktperson: sven.michaelis@kartverket.no 

Asker går for sykkelhotell

Etter 18. mai kan man endelig parkere sykkelen tørt og trygt ved togstasjonen i Asker. Parkeringen på plan 1 skjer bak låste dører, og det er kun abonnenter som har tilgang. Brukerne oppretter parkeringsabonnement via mobiltelefonen, og telefonen fungerer også som nøkkel. På plan 2 kan sykkelen parkeres uten betaling og abonnement. Sykkelhotellet får plass til over 400 sykler.

Sykkelhotellet er et samarbeidsprosjekt mellom mange parter. Tiltaket inngår i satsingen FutureBike, en felles politisk erklæring om sykkeltiltak som FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen skal samarbeide om frem til 2020.

Les mer om prosjektet og åpningen av sykkelhotellet på Futurebuilts hjemmesider

Gode råd for å få nye innbyggere til å bli boende

Folk flest flytter flere ganger i løpet av livet. Arbeid er fortsatt den viktigste grunnen til at folk flytter, men også mange andre faktorer påvirker flyttemotivene. Hva kan kommunene gjøre for å få tilflyttere til å bli boende? Distriktssenterets nye læringshefte "Med hjarte for den rette staden" gir råd om hvordan man kan arbeide med stedstilhørighet og gjøre kommunen til et sted der folk føler seg hjemme og har lyst til å bli boende.

Les mer om prosjektet og nettutgaven av læringsheftet på Distriktssenterets hjemmeside, eller last ned som PDF

Hvordan utvikle gode bomiljøer i småbyer?

Attraktiv og bærekraftig by- og tettstedsutvikling har vært et aktuelt tema de siste årene, men det meste av oppmerksomheten har vært rettet mot de største byene - med storbyens kontekst som ramme for drøftelser og valg av virkemidler. Nå har Distriktssenteret laget en rapport som omhandler særlige utfordringer for mindre byer og tettsteder, samtidig som hensynet til grunnleggende, nasjonale prinsipper og retningslinjer ivaretas. Rapporten bygger på innspill fra en work-shop med inviterte fagmiljøer i 2015, og peker blant annet på utfordringer ved; en "rurban" identitet, parkering, døde bysentrum, eneboligbygging og den introverte byen.

Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar. Oppsummering fra workshop 2015, Distriktssenteret 2016

Rapport fra Distriktssenteret.

Fra rapporten "attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar". 

Kirkebygg vant Statens byggeskikkpris for 2016

Våler kirke i Solør er kåret til vinner av Statens byggeskikkpris for 2016. Det er første gang et kirkebygg vinner prisen. I følge juryen er kirken et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse.

Analyserer av attraktivitet i nordiske byområder

En ny rapport tester ut en ny metode for å integrere og måle ulike kjennetegn ved Nordiske byområder. Metoden baserer seg på åpne datakilder, slik som Open-StreetMap og GIS-verktøy. Analysene og metoden bygget på et generelt prinsipp om at områder som kan tilby nærhet til service, offentlig transport og andre viktige hverdagstilbud anses som mer attraktive. Metoden ble prøvd ut gjennom case-studier i byområdene; Funen (DK), Stockholm (SE), Tampere (FI) og Trondheim (NO).

Rapporten er utarbeidet av Nordregio for Nordisk arbeidsgruppe for bærekraftige byregioner. Dette er en arbeidsgruppe under det nordiske samarbeidet mellom regionalministerne.

A Spatial Analysis of City-Regions: Urban Form & Service Accessibility (Nordregio, working paper 2016:2)

NordMap – nytt nordisk kartverktøy er tilgjengelig

Et nytt, nettbasert kartverktøy fra Nordregio kan nå tas i bruk. Her kan du blant annet finne informasjon om demografi, arbeidsmarked, økonomi og tilgjengelighet til urbane områder for de nordiske landene. Med NordMap kan du lage kart og tilpasse dem til egne behov gjennom noen enkle klikk. NordMap er gratis og enkelt å bruke, og krever ingen forkunnskaper i bruk av kartverktøy.

www.nordmap.se

Akershus vil inspirere gjennom ny eksempelsamling

Akershus fylkeskommune har siden 2011 gitt kommunene tilskudd til plan- og utviklingsprosesser som kan inspirere til å utvikle levende og attraktive byer og tettsteder. Mer enn 40 prosjekter og planprosesser i 21 kommuner har mottatt tilskudd i perioden 2011 til 2015. En ny eksempelsamling gir et innblikk i det brede mangfoldet og variasjonen i planleggingen, tilretteleggingen og gjennomføringen av prosjektene.

Levende og attraktive byer og tettsteder, Akershus fylkeskommune 2016

Eksempelsamling fra Akershus.

Hvilke sammenhenger er det mellom stedsattraktivitet og verdiskaping?

Mange snakker om betydningen av steders attraktivitet for verdiskaping og næringsutvikling, men hva vet vi egentlig om sammenhengene? Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret ønsket å finne ut mer om temaet, og inviterte derfor seks ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted vinteren 2015-2016. Fem av kunnskapsmiljøene leverte også et eget kort notat om temaet. Notatene skal bidra til refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst. En oppsummering av hovedfunnene finnes på distriktssenterets hjemmeside, sammen med fem kunnskapsnotater.

Sammenhenger er det mellom stedsattraktivitet og verdiskaping (Distriktssenteret)

Byene i Nordland som innovasjonssentra

På bestilling fra Nordland fylkeskommune, har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kartlagt og analysert hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland. Instituttet har også sett på hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer innovasjon, og hvordan næringsutvikling og kreativ byutvikling i større grad kan integreres. Materialet skal brukes i utformingen av en ny og felles bypolitikk for fylket og den enkelte by, som forankres i regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland.

Les rapporten Byene i Nordland som innovasjonssentra (NIBR, 2016:2)

"Grønt, blått og tett" på Innlandsbykonferansen i september

Nå kan du melde deg på til årets Innlandsbykonferanse på Gjøvik 7.- 8. september. Første dag er viet det blå elementet, vannet, både i historisk sammenheng og i lys av de pågående klimaendringene. Den andre dagen rettes søkelyset mot fremtidens transformerte by, med vekt på gode eksempler. Innlandsbykonferansen arrangeres hvert annet år av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, i samarbeid med Forum for stedsutvikling.

Program og påmelding til Innlandsbykonferansen

Program for Innlandsbykoferansen.

Lansering av Norges første rapport til FN på bærekraftmålene

21. juni la statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen frem konklusjonene i regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp bærekraftmålene. Statsministeren leder FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftmålene sammen med Ghanas president John Mahama. Bærekraftmål 11 gjelder byer og lokalsamfunn.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål (regjeringen.no)

Bærekraftmålene.

Kronikk: Å slå opp med historien

I en kronikk i VG i mai 2016 oppfordrer riksantikvar Jørn Holme til mer kreativ gjenbruk og transformasjon av gamle bygninger. Det må alle som forvalter våre kulturskatter være gode bestillere og finne frem til de kreative arkitektene, se muligheter og invitere til idedugnader.

Å slå opp med historien (riksantikvaren.no)  

Tid for å nominere til Bolig- og byplanprisen 2016

Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) deler annet hvert år ut en pris for fremragende arbeid innen samfunnsplanlegging. Formålet er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter. Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører Fristen for å sende inn forslag er 5. september. BOBY har siden 1913 har vært en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i samfunnsplanlegging.

Les mer om bolig- og byplanprisen og utlysningen

Stat og fylkeskommuner møttes til nettverksamling om stedsutvikling

Den årlige nettverksamlingen mellom Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene fant sted på Røst i Nordland, 13.-15. juni. Hensikten med samlingene er å øke kunnskapen og bedre samarbeidet om by- og tettstedsutvikling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det langsiktige målet er å styrke kompetansen i kommunene. Blant de mange temaene som ble tatt opp på samlingen var koblingen mellom næringsutvikling og kreativ byutvikling, særskilte utfordringer for småbyene, og kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen. Forum for stedsutvikling består av syv statlige aktører, som alle er engasjert i arbeidet med by- og tettstedsutvikling.

Se programmet og innleggene fra samlingen

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 

Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken

E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no